V KATEGÓRII ZMIEŠANÝCH POHLAVÍ VŠETKY MIESTA NA STUPŇOCH VÍŤAZOV ZÍSKALI PARTNERI UBM

 1. decembra 2019 sme sa ako zástupcovia UBM a MA-KA spolu s ďalšími hosťami zúčastnili podujatia „Ross 400 Club“, už dlhé roky organizovaného spoločnosťou Aviagen Kft.

Ukazovateľ hodnoty

Podujatia sa zúčastnili chovatelia a výrobcovia krmiva, pracujúci s genetikou hydiny ROSS 308, ktorý za jeden daný rok dosiahli Európsky index produkčnej účinnosti presahujúci 400. (Európsky index produkčnej účinnosti je ukazovateľ vypočítaný z viacerých naturálnych ukazovateľov, ktorý sa pokúša zhustiť do jedného ukazovateľa výsledky chovu v halách, ich porovnateľnosť, spotrebu krmiva, s prihliadnutím na dobu chovu, dosiahnutú hmotnosť a úmrtnosť.)

Rapídny rozvoj

Výkon presahujúci index 400 sa pred 3 rokmi podarilo dosiahnuť menej ako 20 hospodárom. V roku 2019 už bol nameraný index presahujúci 400 u viac ako 40 hospodárov, vo viac ako 130 turnusoch.

V súťaži, zahŕňajúcej obdobie od 1. novembra 2018 do 31. októbra 2019, boli skúmané výsledky chovateľov, používajúcich krmivá vyrábané 6 podnikmi na miešanie krmív.

Vysoké nároky

Hlavné vlastnosti-ukazovatele hodnoty ROSS 308 s vynikajúcou genetickou kapacitou: vysoká intenzita rastu, odolný organizmus, vzhľadné tvary mäsa, jatočné vlastnosti a vynikajúce zhodnocovanie krmiva. Pokiaľ – dodávajú aktívni chovatelia brojlerovej hydiny z praxe – miestne podmienky, technológia chovu, starostlivosť, zdravotný stav, klimatické podmienky a kvalitné kŕmenie uspokojujú požiadavky vtákov.

Podľa skúseností zo spomenutej súťaže krmivá UBM v plnej miere vyhovujú vysokým požiadavkám, kladeným na krmivá!

Výsledky produkcie boli zaradené do 3 kategórií. V prvej kategórii boli oceňované chovy založené iba zo samcov, v druhej a tretej kategórii boli oceňované chovy založené zo zmiešaných pohlaví, chovy s počtom hydiny nad, ako aj menej ako 120 000 kusov.

Rozhodujúca prevaha produktov UBS

Podľa nášho názoru, výkony podávané na trhu najlepšie ukazujú chovy so zmiešaným pohlavím vzhľadom na to, že väčšina chovateľov pracuje s takto založeným chovom.

V týchto dvoch kategóriách podľa poradia, ktoré vzniklo v skupinách pod aj nad 120 000, všetky tri miesta, teda všetkých 6 miest na stupňoch víťazov, získali s krmivami MA-KÁ a s krmivami zo Szeleste, vyrábanými odborným tímom UBM.

Podľa našich výpočtov z približne 11 a pol miliónovej základne chovov, dosahujúcich výsledok nad 400, viac ako 9 miliónov používa krmivo vyrábané skupinou UBM. Odborný výsledok takéhoto typu je taký výnimočný, že prekvapil aj organizátora súťaže, spoločnosť Aviagen Kft.

Poďakovanie

Touto cestou chceme vyjadriť svoju vďaku hlavným aktérom tohto výnimočného výsledku. Sme mimoriadne hrdí na našich partnerov a kvalifikovaných kolegov, vyrábajúcich vynikajúce produkty. Sme presvedčení, že tieto presvedčivé výsledky napomôžu získavaniu ďalších trhov doma aj v zahraničí.

Ochrana hodnôt

Bolo pre nás dobrým pocitom, že naši partneri-úspešní chovatelia sa nám poďakovali za odbornú pomoc, ktorú sme im k dosiahnutiu úspechu poskytli. Ďalej sa formuje tím, spoločenstvo, ktoré spája puto odborných znalostí užívateľov nami vyrábaných produktov a kolegov, pracujúcich v UBM. Pre UBM je dôležitá súdržnosť tohto spoločenstva a posilňovanie spolupráce, založené na výsledkoch. Premyslime si ďalej spolu spôsob, ako je možné toto spoločenstvo v budúcnosti energetizovať, udržať a ďalej budovať.

Gábor VARGA

zástupca generálneho riaditeľa

DOBRÉ MENO UBM POSILŇUJÚ:

 • Agrinnov Zrt.
 • Agrolippó Zrt
 • Agroup Chicken Kft.
 • Bús György, Tótkomlós
 • Csatári József, Kunfehértó
 • Döbröközi Mg. Zrt.
 • Farm-Agroker Kft.
 • Gallus Baromfikeltető Kft.
 • Gál Jenő, Bordány
 • ifj. Garami Károly
 • Hódagro Zrt.
 • Hungerit Zrt.
 • Kellermajer József
 • Lévai Csilla, Lajosmizse
 • Niklau Kft.
 • Pusztazámori Baromfi Kft.
 • S-T Baromfi Kft.
 • Szalai László, Kunfehértó
 • Szijártó Kft.
 • Szilágyi János, Ömböly
 • Szűcs Szabolcs
 • Transz Logisztik Kft.

JÓZSEF CSATÁRI, ŽIVNOSTNÍK, KUNFEHÉRTÓ

Začiatok môjho podnikania, ktoré funguje ako rodinné hospodárstvo, sa datuje do začiatku 2000. rokov. Chov kureniec sme vtedy začali ešte v starých stajniach pre hovädzí dobytok, priebežne sme ich obnovovali a stavali sme nové budovy. Pri súčasnom rozširovaní kapacity, pri ktorom zohľadňujeme aj špecifiká dnešných stavieb, dosiahneme chovnú plochu 900m2, čo predstavuje chov 170 000 kureniec v jednej rotácii. Ročne dokážeme produkovať milión kureniec, ktoré kŕmime krmivom od Ma-Ka Kft.  Vďaka dobrým surovinám a krmivu udržujeme výsledky produkcie neustále na vysokej úrovni. Index 400, dnes známy aj medzi chovateľmi hydiny, sme tiež mnohokrát prekročili.

Dúfam, že tieto ukazovatele produkcie dokážeme v budúcnosti ďalej zlepšovať tak, ako sa nám darilo zlepšovať ich doteraz. Som presvedčený, že krmivo od Ma-Ka Kft. tiež prispeje k dosiahnutiu mojich cieľov.

CSILLA LÉVA, ŽIVNOSTNÍČKA, LAJOSMIZSE

Naše rodinné hospodárstvo sa chovom hydiny, brojlerov zaoberá od roku 2002 na dvoch farmách a dúfame, že v roku 2019 budeme môcť spustiť aj 3. farmu.

Úspechy sme nedosiahli sami, je to tímová práca, v ktorej spolupracujeme s nižšie uvedenými aktérmi.

Jednodňové kurčatá nakupujeme od spoločnosti Gallus Kft., ktorá nám už roky dodáva spoľahlivú kvalitu.

Krmivo nám dodávajú dve firmy, jedna z nich je Ma-Ka Kft.

Za najlepšie výsledky, ktoré sme dosiahli v roku 2018, vďačíme spoločnosti Ma-Ka Kft., s ktorou priebežne udržujeme odborné vzťahy.  Popritom je základom nášho úspechu ich krmivo vynikajúcej kvality.

Pokladám za potrebné ďalej spomenúť to najdôležitejšie, že za svoje výsledky vďačíme svojim svedomitým spolupracovníkom a manažmentu prevádzky.

V nasledujúcom roku želáme všetkým veľa úspechov!

JÁNOS SZILÁGYI, ŽIVNOSTNÍK, ÖMBÖLY

Základom môjho podnikania bol v roku 2002 chov jatočných kurčiat.

Kurence sme začali chovať v družstevných stajniach hovädzieho dobytka, ktoré sme vtedy kúpili. Bola to jednoposchodová stajňa, ktorú sme neustále opravovali, upravovali a tak sme dosiahli terajšiu úroveň. Na farme chováme v jednej rotácii 39 000 ks kurčiat.

Na farme je vytvorená aj pokusná stajňa spoločnosti Ma-Ka Kft. Tu máme možnosť v jednej rotácii pomocou presných výpočtov porovnať 3 druhy krmiva. S kontrolným krmivom porovnávame vždy 2 rady krmiva. Kontrolné krmivo sa zhoduje s aktuálnym radom krmiva, dostupným na trhu. Kurčatá vážime jednotlivo, každý týždeň. Chováme iba samce kurčiat. Na základe týždenného váženia vypočítame: hmotnosť, menovitý nárast hmotnosti, konzumáciu krmiva. So spoločnosťou Ma-Ka Kft. úspešne spolupracujeme od roku 2013.

Priemyselný chov kurčiat vykonávame spolu s 2 zamestnancami. Snažíme sa s maximálnou pozornosťou dosiahnuť v chove kurčiat najlepšie možné výsledky. Pri chove je našou základnou oporou krmivo, preto nepodávame vo vode zvieratám žiadne doplňujúce vitamíny, doplnky krmiva. 35 dňový chov dnes už treba považovať za základ, celý chov odíde približne za 42 – 43 dní. Takto sa dá úspešne využiť genetický potenciál zvierat.

LÁSZLÓ SZALAI, ŽIVNOSTNÍK, KUNFEHÉRTÓ

Narodil som sa v roku 1981 v Kiskunhalasi, v súčasnosti žijem a hospodárim v Kunfehértó. Diplom poľnohospodárskeho inžiniera som získal v roku 2010 v Keszthelyi.

Podnikať som začal v roku 1994 s chovom vodnej hydiny. Do roku 2012 sme chovali kačky na nútený dokrm, a nútený dokrm tu chovaných zvierat tu aj prebiehal.

V roku 2009 sme zo zdroja, získaného pod právnym titulom „Modernizácia chovateľských fariem“ vybudovali novú časť farmy, respektíve sme modernizovali existujúcu, výsledkom tejto modernizácie bolo spustenie chovu jatočných kurčiat.

Celá farma prešla na chov v uzatvorených objektoch a zaoberáme sa už iba chovom jatočných kurčiat. Momentálne v jednej rotácii produkujeme 110 000 brojlerových kurčiat.

Najvýznamnejším zákazníkom našej firmy je spoločnosť Hungerit Zrt. Kurčatá kŕmime krmivom od Ma-Ka Kft. Vďaka neustálemu rozvoju aj výsledky produkcie pekne stúpajú. Dobré naturálne a hospodárske výsledky je možné dosiahnuť iba ak našu prácu doplní mimoriadne kvalitné krmivo pre jednodňové kurčatá a práca manažmentu. Všetko to doplňuje zo strany dodávateľa dobrá partnerská spolupráca so spoločnosťou Ma-Ka Kft.

Puszta Gold a KFC vykonali audit farmy, a tak sa u nás chovaná hydina dostane nepriamou cestou aj na trhy s vyššími požiadavkami na kvalitu.

Medzi mojimi plánmi do budúcnosti je rozširovanie kapacity, realizačné práce sa začali v roku 2019.

DR. GYÖRGY KOVÁTS, PODNIKOVÁ SKUPINA AGRINNOV

Naša podniková skupina udržiava so spoločnosťou MA-KA Kft. partnerské vzťahy od jej založenia. Uplynulé obdobie možno vyhodnotiť vyslovene ako úspešné, čo dobre odzrkadľujú aj dosiahnuté výsledky v produkcii.

MA-KA Kft. zásobuje jednu farmu so 150 000 kusmi a dve farmy s 260 000 kusmi hydiny. V jednej rotácii chováme takmer milión kurčiat. S krmivom vynikajúcej kvality a s použitím technológie na európskej úrovni sa nám vo viacerých rotáciách podarilo dosiahnuť index presahujúci 400.

Veríme, že takéto výsledky budeme dosahovať aj v budúcnosti.

This post is also available in: Maďarčina Rumunčina Chorvátština Ruština Polština Srbština