CILJ INFORMACIJA I KRUG NJIHOVE PRIMJENE

1.1. Cilj informacija

Odredba o općoj zaštiti podataka koja je stupila na snagu dana 25. svibnja 2018. godine – po službenom naslovu Odredba Europskog Vijeća i Vijeća (EU) broj 679/2016. o zaštiti fizičkih osoba glede na upravljanje osobnim podacima i o slobodnom strujanju takvih podataka – (u daljnjem tekstu: GDPR) utvrdilo jedinstvena pravila koja se neposredno primjenjuju na cijelom području Europske Unije (i u izvjesnim slučajevima i izvan nje) u vezi sa zaštitom podataka fizičkih osoba. GDPR u prvom redu utvrđuje obveze za osobe koje upravljaju podacima fizičkih osoba u određenom cilju. Cilj ovih informacija je da u kratkom, općerazumljivom obliku prikazuju detalje upravljanje podacima i zaštite podataka kako to slijedi u društvima koja pripadaju u sljedeću grupu poduzeća – izrađenih glede na GDPR kao i na propise Zakona br. CXII iz 2011. godine o pravu na samoodređenje informacija i o slobodi informacija (u daljnjem tekstu ZoInf.), i u okviru toga informira osobe na koje se odnosi obrada podataka koju one obavljaju i pravima koja su osigurana gore navedenim pravnim propisima.

1.2. Krug primjene informacija

Ove informacije je sastavilo i objavilo dioničko društvo UBM Trade Zrt. (sjedište: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; registarsko tijelo: Registarski sud u Višem sudu za okolicu Budimpešte; u daljnjem tekstu UBM Trade Zrt). Društvo UBM Trade Zrt. radi kao matična tvrtka takve grupe društava (u daljnjem tekstu: Grupa UBM), a sastav čije grupe se stalno mijenja. Glede na to društva koja pripadaju u ovu grupu društava nisu navedena u ovim informacijama nego u popis na internetskoj stranici www.ubm.hu koja je podržana od društva UBM Trade Zrt. (u daljnjem tekstu: web stranica), a taj popis se stalno obnavlja. Iz aspekta ovih informacija isključivo ona društva smatramo članovima grupe UBM u kojima društvo UBM Trade Zrt. bilo neposredno, bilo posredno ima glasova više od polovine, ili na donošenje odluka u vezi sa poslovanjem društva je inače u stanju da ispolji odlučujući utjecaj. Ove informacije treba upotrijebiti za obradu podataka obavljenu od bilo kojeg društva grupe UBM gdje je osoba čiji se podaci obrađuju fizička osoba.

1.3. Obrade podataka koje nisu zahvaćene ovim informacijama

Glede na to da GDPR regulira isključivo obradu osobnih podataka fizičkih osoba, navedeni u ovim informacijama se ne odnose na obradu podataka sa strane bilo kojeg društva iz grupe UBM koji se podaci ne odnose na fizičku osobu. Poduzeća iz grupe UBM smatraju da u ovaj zadnji krug spadaju:

ime i funkcija osobe(a) koja(e) postupa(ju) tijekom poslovne veze u zastupništvu partnera koji nisu fizičke osobe (na pr. tvrtke) koji stupaju s njima u poslovne odnose, kao i daljnje podatke koje stoje na vizit karti koja se stavlja sa strane osobe koja postupa kao zastupnik na raspolaganje;
poduzetnički ili bilo koji kontakt partnera stavljen na raspolaganje koji nisu fizičke osobe, a stupili su s njima u poslovni odnos (na pr. telefonski broj, e-mail adresa, itd.)

2. POJMOVI I OSNOVNA NAČELA UPRAVLJANJA PODACIMA

2.1. Definicije pojmova

U ovim informacijama pod ovdje navedenim pojmovima (shodno definicijama po GDPR) treba razumjeti sljedeće:

osoba čiji se podaci obrađuju: fizička osoba na temelju bilo kojeg obrađenog podatka identificirana ili koja se može identificirati; osoba se onda može identificirati, ako obrađeni podatak na posredan ili neposredan način (posebno ako je to neki identifikator, na primjer ime i prezime, broj, podatak o lokaciji, online identifikator ili jedna ili više činjenica keje se odnose na tjelesni, fiziološki, genetički, psihički, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet) pruža mogućnost;
osobni podatak: bilo koja informacija koja se odnosi na osobu čiji se podaci obrađuju;
upravitelj podacima: to je osoba koja ciljeve i sredstva obrade podataka samostalno ili zajedno s drugima određuje;
obrađivač podataka: druga osoba koja upravlja podacima u ime upravitelja podacima;
upravljanje podacima: na osobnim podacima ili datotekama automatizirano ili neautomatizirano vršena bila koja operacija ili skup operacija (sabiranje, upisivanje, sistematiziranje, raščlanjivanje, pohrana, preinaka, promjena, ispitivanje, upogled, korištenje, objava, posredovanje, širenje, učinjenje dostupnim na neki drugi način, usklađivanje, povezivanje, ograničenje, brisanje, poništenje);
pristanak na upravljanje podacima: dobrovoljno, konkretno i na temelju odgovarajućih informacija i nedvosmisleno izražavanje volje osobe čiji se podaci obrađuju, s kojim daje svoj pristanak na upravljanje osobnim podacima koji se nju tiču;
adresat: ona osoba kojoj se priopćuje osobni podatak;
incident zaštite podataka: povreda sigurnosti koja daje rezultat slučajnog ili protupravnog poništenja, izugubljenja, promjenu, protuzakonsko priopćenje osobnih podataka kojima se upravlja posredovanjem, ohranjenjem ili na drugi način ili protupravan pristup njima.

2.2. Slučajevi upravljanja podacima

Poduzeća iz grupe UBM isključivo u skladu s GDPR kao i domaćim pravnim propisima koji se odnose na zaštitu podataka, u određenom cilju, u slučaju postojanja odgovarajuće pravne osnove za upravljanje podacima fizičkih osoba. Vrijeme, način i obim upravljanja podacima mora biti u suglasnosti s gore navedenim ciljevima.

2.3. Način upravljanja podacima

Poduzeća iz grupe UBM u prvom redu upravljaju na sredstvima koji se nalaze u njihovom vlasništvu, odnosno na kojima oni sami kontroliraju odnosno pohranjuju osobne podatke. Na takvim sredstvima pohranjene podatke isključivo imaju pravo obrađivati oni djelatnici poduzeća iz grupe UBM, odnosno koji imaju pristupa k podacima, kojim djelatnicima je predmetno upravljanje podacima, odnosno njihovo poznavanje potrebno za obavljanje svojih zadataka. Poduzeća iz grupe UBM koriste suradnju obrađivača podataka glede na sljedeće usluge:

vođenje evidencija u vezi s radnim odnosima, obračun plaća:
pružanje pravnih usluga:
pružanje usluga čuvara imovine i zaštite imovine:
pružanje poštanskih usluga i slanje paketa:
pružanje usluga pohrane podataka u oblaku:
sastavljanje besplatnog unutarnjeg biltena za djelatnike grupe poduzeća odnosno za druge suradnike (u daljnjem tekstu: Interni bilten).

Nabrajanje obrađivača podataka koji su angažirani u vezi s upravljanjem podacima koji spadaju pod snagu ovog pravilnika se nalazi na internetskoj stranici (www.ubm.hu, u daljnjem tekstu: web stranica), u popisu koji se neprestano obnavlja.

2.4. Podjela podataka i prijenos podataka unutar grupe poduzeća

Bilo koje poduzeće iz grupe UBM isključivo u onom slučaju prenosi, ili čini dostupnim osobni podatak kojim je on upravljao za drugo(a) poduzeće(a) iz grupe UBM ukoliko je za postizanje cilja izvornog upravljanja podatkom to potrebno, odnosno postojanje pravne osnove izvornog upravljanja podatkom se može utvrditi i u vezi s ovim daljnjim poduzećem(ima).

2.5. Prijenos podataka u države izvan Europske Unije

Poduzeća iz grupe UBM ne prenose osobne podatke o fizičkim osobama u države izvan Europske Unije.

2.6. Upravljanje posebno osjetljivim osobnim podacima

Poduzeća iz grupe UBM ne upravljaju posebno osjetljivim osobnim podatkom, to jest osobni podatak koji se odnosi na rasno i etničko podrijetlo, političko mišljenje, religiozno ili svjetonazorno uvjerenje, članstvo sindikata, genetičko ili zdravstveno stanje, seksualnu orijentaciju ili spolni identitet. Ukoliko bi bilo koja osoba čiji se podaci obrađuju ipak stavila na raspolaganje takav podatak, poduzeće koje bi to dobilo iz grupe UBM neodložno vodi brigu o brisanju podatka. Izuzetak od gore navedenih je slučaj ako fizička osoba koja stoji u pravnom odnosu s nekim poduzećem iz grupe UBM daje podatak o zdravstvenom stanju u interesu korištenja socijalnog osiguranja, socijalne ili slične opskrbe odnosno uslugu ili ispunjenja obveze koja se veže uz bilo koje od ovih, a u tom slučaju je poduzeće iz grupe UBM koje je to dobilo dužno voditi brigu o odgovarajućoj zaštiti takvog podatka kao i o pohranjenju podatka do vremena kako je to određeno u mjerodavnom pravnom propisu i o brisanju nakon toga.

2.7. Upravljanje osobnim podacima koji se odnose na dijete

Poduzeća iz grupe UBM ne upravljaju osobnim podatkom osobe koja još nije navršila 16. godinu života. Ukoliko bilo koja osoba čiji se podatak obrađuje ipak stavila takav podatak na raspolaganje, poduzeće iz grupe UBM koje to dobije neodložno vodi brigu o brisanju podatka. Izuzetak od gore navedenih čini slučaj kada fizička osoba koja stoji u pravnom odnosu s bilo kojim poduzećem iz grupe UBM u cilju objave u Unutarnjem biltenu pruža takav podatak na način koji odgovara navedenima u ovim informacijama.

3. SLUČAJEVI UPRAVLJANJA PODACIMA

3.1. Upravljanje podacima koji su potrebni za ispunjenje ugovora o osnovnom djelatnošću

Poduzeća iz grupe UBM u okviru obične poslovne djelatnosti u povezanosti s ugovorima s ugovornim stranama koje su fizičke osobe, obavljaju upravljanje sljedećim podacima:

krug osobnih podataka koji je zahvaćen upravljanjem podacima: ime i prezime, mjesto i datum rođenja, djevojačko ime i prezime majke, adresa, telefonski broj, e-mail adresa;
pravna osnova upravljanja podacima: podaci su potrebni za ispunjenje ugovora sklopljenog s osobom čiji se podaci obrađuju [GDPR, članak 6, stavak 1. točke b)];
cilj upravljanja podacima: ugovorne strane koje su fizičke osobe se uslugama pružanim od poduzeća iz grupe UBM koriste osobno, za što je neophodno adekvatno identificiranje ugovorne strane;
datum upravljanja podacima: 5 (pet) godina od prestanka ugovora sklopljenog s osobom čiji se podaci obrađuju;
krug onih koji imaju pravo na upravljanje podacima: viši službenici poduzeća upravljanja podacima, namještenici koji su u radnom odnosu s poduzećem upravljanja podacima, obrađivači podataka obavljaju pohranjivanje podataka u oblaku, poštansku i djelatnost dostave paketa, odnosno pravnu djelatnost.

3.2. Upravljanje podacima povezanim s ugovorima o radu

Poduzeća iz grupe UBM u povezanosti s ugovorima o radu sklopljenim sa njihove strane, obavljaju upravljanje sljedećim podacima:

krug osobnih podataka koji je zahvaćen upravljanjem podacima: ime i prezime, mjesto i datum rođenja, djevojačko ime i prezime majke, adresa, porezni identifikacijski broj, identifikacijski broj na području socijalnog osiguranja, broj računa vođenog u banci, telefonski broj, e-mail adresa;
pravna osnova upravljanja podacima: podaci su potrebni za ispunjenje ugovora sklopljenog s osobom čiji se podaci obrađuju, kao i za ispunjenje pravne obveze poduzeća upravljača podacima [GDPR, članak 6, stavak 1. točke b) i c)];
cilj upravljanja podacima: za sklapanje ugovora o radu i s tim povezanim ispunjenjem obveze prijave prema zakonu br. CL iz 2017. godine o poreznom postupku, odnosno prema zakonu br. LXXX. iz 1997. godine o socijalnom osiguranju i o onima koji imaju pravo na privatnu mirovinu, kao i o pokriću ovih usluga, nadalje odgovarajuća identifikacija koja je neophodha za isplatu zarade, kao i poznavanje broja bankovnog računa;
datum upravljanja podacima: 5 (pet) godina od prestanka ugovora sklopljenog s osobom čiji se podaci obrađuju;
krug onih koji imaju pravo na upravljanje podacima: vodeći funkcioneri poduzeća za upravljanje podacima, za poduzeće upravljanja podacima su obrađivači podataka koji obavljaju djelatnost obračunavanja plaća.

3.3. Upravljanje podacima osoba koje se javljaju na oglas za posao

Poduzeća iz grupe UBM u povezanosti sa oglasima za posao koje su ona objavila obavljaju upravljanje sljedećim podacima onih fizičkih osoba koje se na njih javljaju:

krug osobnih podataka koji je zahvaćen upravljanjem podacima: ime i prezime, mjesto i datum rođenja, djevojačko ime i prezime majke, adresa, telefonski broj, e-mail adresa, ostali podaci koji su u životopisu stavljeni na raspolaganje od osoba čiji se podaci obrađuju (na primjer studije, stručno iskustvo, poznavanje jezika, krug zanimanja itd.);
pravna osnova upravljanja podacima: pristanak osobe čiji se podaci obrađuju, što s uloženjem životopisa kao konkludentnim ponašanjem ili s izričitom izjavom u njemu daje (na temelju informacija u tekstu oglasa za posao) [GDPR, članak 6, stavak 1. točke a)];
cilj upravljanja podacima: identifikacija fizičkih osoba koje se javljaju na oglase za posao, kao i što temeljitije ispitivanje njihove sposobnosti u vezi s radnim područjem koje se želi popuniti (školska sprema, stručna kompetencija), nadalje osiguranje toga da poduzeće za upravljanje podacima kandidate koji isprva nisu bili primljeni na posao u slučaju oglašavanja sličnog posla može ih neposredno tražiti;
datum upravljanja podacima: godina dana računajući od podnošenja životopisa;
krug onih koji imaju pravo na upravljanje podacima: vodeći funkcioneri poduzeća za upravljanje podacima.

3.4. Upravljanje podacima bliskih rođaka zastupnika poslovnih partnera

Poduzeća iz grupe UBM u vezi s bliskim rođacima zastupnika ugovornih partnera koji su stupili u poslovni kontakt s njima obavljaju upravljanje sljedećim podacima:

krug osobnih podataka koji je zahvaćen upravljanjem podacima: ime i prezime, telefonski broj, e-mail adresa;
pravna osnova upravljanja podacima: pristanak osobe čiji se podaci obrađuju, što ta osoba daje s konkludentnom izjavom (na temelju odgovarajućih informacija) [GDPR, članak 6, stavak 1. točke a)];
cilj upravljanja podacima: dostava poziva na stručne konferencije odnosno na druge priredbe organiziranih od poduzeća za upravljanje podacima za osobu čiji se podaci obrađuju;
datum upravljanja podacima: od davanja do opoziva pristanka;
krug onih koji imaju pravo na upravljanje podacima: viši službenici poduzeća upravljanja podacima, namještenici koji su u radnom odnosu s poduzećem upravljanja podacima, poštansku odnosno marketinšku djelatnost obavljajući obrađivači podataka za poduzeće za upravljanje podacima.

3.5. Upravljanje podacima snimljenim sa sustavom kamere koji funkcionir preko poduzeća iz grupe UBM

Poduzeća iz grupe UBM u povezanosti sa zatvorenim sustavom kamere na području poslovne zgrade u ulici Kisvasút utca 1., 2085 Pilisvörösvár, industrijskog parka u ulici Tópart utca 1., 2851 Környe, kao i pogona za miješanje krme u ulici Kossuth Lajos utca 24/B, 9622 Szeleste obavljaju sljedeću obradu podataka:

krug osobnih podataka koji je zahvaćen upravljanjem podacima: podoba;
pravna osnova upravljanja podacima: pristanak osobe čiji se kontakti obrađuju, što osoba daje stupanjem na područje pod nadzorom sustava kamere, kao konkludentnim ponašanjem (na temelju obavještenja o funkcioniranju sustava kamere smještenog kod ulaza na područje) [GDPR, članak 6, stavak 1. točke a)];
cilj upravljanja podacima: zaštita imovine zajedno sa zgradama odnosno imovinskim objektima u skladu s odredbama zakona CXXXIII. iz 2005. godine o pravilima djelatnosti zaštite ljudi i imovine kao i privatne istrage;
datum upravljanja podacima: 3 (tri) radna dana od snimanja;
krug onih koji imaju pravo na upravljanje podacima: vodeći funkcioneri poduzeća za upravljanje podacima.

3.6. Upravljanje podacima objavljenim u Unutarnjem biltenu

Poduzeća iz grupe UBM u vezi s uređivanjem Unutarnjeg biltena i širenja istoga elektronskim putem obavljaju upravljanje sljedećim podacima:

krug osobnih podataka koji je zahvaćen upravljanjem podacima: ime i prezime, podoba, ostali podaci koji su u životopisu stavljeni na raspolaganje od osoba čiji se podaci obrađuju (na primjer studije, stručno iskustvo, poznavanje jezika, krug zanimanja itd.);
pravna osnova upravljanja podacima: pristanak osobe čiji se podaci obrađuju, što ta osoba daje s konkludentnom izjavom (na temelju odgovarajućih informacija) [GDPR, članak 6, stavak 1. točke a)];
cilj upravljanja podacima: Sastavljanje Unutarnjeg biltena koji izlazi mjesečno, a cilj je izgradnja radne zajednice za zaposlenike odnosno druge surađivače grupe UBM;
datum upravljanja podacima: od davanja do opoziva pristanka;
krug onih koji imaju pravo na upravljanje podacima: viši službenici poduzeća upravljanja podacima, namještenici koji su u radnom odnosu s poduzećem upravljanja podacima, obrađivači podataka koji obavljaju djeltanost uređivanja biltena za poduzeće za upravljanje podacima.

4. PRAVA FIZIČKIH OSOBA ČIJIM PODACIMA SE UPRAVLJA

4.1. Pravo na informacije

Sve osobe čiji se podaci obrađuju imaju pravo da dobiju informacije o tome ako bilo koje poduzeće iz grupe UBM upravlja osobnim podacima koji se njih tiču. Informacije se moraju proširivati u svakom slučaju na sljedeće:

identitet i kontakt(i) upravljača podacima;
cilj i pravna osnova upravljanja podacima;
osobe, kojima se žele podaci priopćiti;
predviđeno trajanje upravljanja podacima;
Skretanje pozornosti na druga prava prema ovom poglavlju;
u slučaju upravljanja podacima koje se temelji na pristanku za upravljanje podacima osobe čijim se podacima upravlja, skretanje pozornosti na mogućnost opoziva pristanka;
imenovanje nadležnog nadzornog tijela u svezi s upravljanjem podacima.

Ukoliko obrađivani podaci ne potječu od osobe čiji se podaci obrađuju, u informacijama mora biti naveden i izvor podataka.

4.2. Pravo pristupa

Sve fizičke osobe imaju pravo na to da dobije informacije o tome da bilo koje poduzeće iz grupe UBM upravlja li osobnim podatkom koji se odnosi na njih. Ukoliko da, tako osobe čiji se podatak obrađuje imaju pravo saznati:

cilj upravljanja podacima;
krug osobnih podataka tretiranih s upravljanjem podacima;
one osobe, kojima su podaci bili priopćeni, ili ih planiraju priopćiti;
predviđeno trajanje upravljanja podacima;
izvor podataka (ukoliko oni ne potječu od osobe čiji se podaci obrađuju). Informacije moraju sadržavati nadaljnje skretanje pozornosti na druga prava po ovom poglavlju, i mora se navesti u njima naziv nadzornog tijela koje je nadležno u vezi sa upravljanjem podacima.

4.3. Pravo na ispravak

Sve osobe kojima se obrađuju podaci imaju pravo na to da zahtijevaju ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na nju i s njima se upravlja sa strane bilo kojeg poduzeća iz grupe UBM.

4.4. Pravo na brisanje

Sve osobe čiji se podaci obrađuju imaju pravo na to da zahtijevaju brisanje osobnog podatka koji se odnosi na njih, a obrađivan od bilo kojeg poduzeća iz grupe UBM, ukoliko:

osobni podatak više nije potreban u cilju, u kojem su njim upravljali;
povuče pristanak na upravljanje podatkom, i upravljanje podatkom nema druge pravne osnove;
protestira protiv upravljanja podatkom i ne postoji prednostni pravni razlog za upravljanje podatkom;
Protupravno su upravljali podatkom;
osobne podatke za ispunjenje pravne obveze propisane u pravnom propisu o upravljaču podatkom treba brisati.

4.5. Pravo na ograničenje

Sve osobe čiji se podaci obrađuju imaju pravo na to da zahtijevaju ograničenje osobnog podatka koji se odnosi na njih, a obrađivan od bilo kojeg poduzeća iz grupe UBM, ukoliko:

osporava točnost podataka (na trajanje potrebno za raščišćavanje pitanja);
upravljanje podatkom je protupravno, ali osoba čiji se podaci obrađuju, se protivi brisanju;
obrađivaču podataka više nije potreban osobni podatak u cilju upravljanja podacima, ali osoba čiji se podaci obrađuju zahtijeva njih za predlaganje, ostvarnje ili zaštitu pravnih zahtjeva;
protivila se upravljanju podacima (za trajanje vremena koje je potrebno za raščišćavanje pitanja koje služi za temelj protivljenja).

4.6. Pravo na prijenos podataka

Sve osobe kojima se obrađuju podaci imaju pravo na to da dobiju podatke koji se odnose na njih upravljanih sa strane bilo kojeg poduzeća iz grupe UBM u raščlanjenom, u širokom krugu upotrijebljenom, u sa strojem čitljivo pisanom obliku, nadalje na to da te podatke prenose drugom upravljaču podacima, a da ne bi to spriječilo poduzeće iz grupe UBM koje upravlja podacima.

4.7. Pravo na protest

Sve osobe kojima se obrađuju podaci imaju pravo na to da iz razloga u vezi sa svojom situacijom bilo kada protestiraju protiv upravljanja podacima sa strane bilo kojeg poduzeće iz grupe UBM koje je potrebno za provođenje legitimnog interesa dotičnog poduzeća iz grupe UBM ili neke treće strane. U ovom slučaju dotično poduzeće iz grupe UBM ne smije da upravlja dalje podacima, izuzev ako dokaže da upravljanje podacima opravdavaju takvi prisilni legitimni razlozi koji imaju prednost pred interesima, pravima i slobodama onoga čije se podaci obrađuju ili se vežu uz predloženje, ostvarenje ili zaštitu nekih pravnih zahtjeva.

4.8. Naknada štete

Sve osobe kojima se obrađuju podaci, imaju pravo na to ta traže naknadu štete ukoliko bilo koje poduzeće iz grupe UBM u vezi sa upravljanjem osobnim podacima koji na tu osobu odnose krši relevantne pravne propisa, ili navedene u ovim informacijama o upraljanju podacima, i s time prouzrokuje štetu onome čiji se podaci obrađuju.

4.9. Način provođenja zakona

Zahtjev koji spada u krug točaka od 4.1. do 4.7. ovog poglavlja osoba čiji se podaci obrađuju može podnijeti osobno ili pismeno (za kontaktnu osobu za zaštitu podataka navedenu u ovim informacijama o upravljanju podacima na adresu UBM Trade Zrt. 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1. ili s porukom poslanom na e-mail adresu: adatavedelem@ubm.hu). Osoba kojoj se obrađuju podaci isključivo nakon odgovarajućeg dokazivanja svog identiteta ima pravo za provođenje prava iz točaka od 4.1. do 4.7. ovog poglavlja. Nakon potvrde identiteta komunikacija se već može odvijati bez osobne nazočnosti, preko kontakata danih od identificirane osobe čiji se podaci obrađuju (na primjer poštanska adresa, telefonski broj, e-mail adresa). Informacije koje su stavljene osobi na raspolaganje čiji se podaci obrađuju u svakom slučaju moraju biti sažete, transparentne, razumljive i lako dostupne. Potraživanje koje se odnosi na naknadu štete se može provoditi bilo u obliku gore navedenom, ili pokretanjem tužbe pred ovlaštenim i nadležnim sudom.

5. ZAŠTITA OBRAĐENIH PODATAKA

5.1. Zaštitne mjere

Poduzeća iz grupe UBM u vezi s podacima koje ona odnosno njihovi obrađivači podataka obrađuju, odnosno pohranjuju teže za primjenom zaštitnih mjera koje pružaju što je moguće najveću sigurnost, međutim za upoznavanje ovih konkretnih rješenja – glede na njihov cilj – ove informacije racionalno ne mogu se proširiti. Ukoliko bi u vezi sa bilo kojim od primijenjenih rješenja nastao bilo kakav problem, poduzeće za upravljanje podacima neodložno poduzima mjere u interesu rješenja, nadalje za ispravak zaštitnog rješenja povezanog s ovim, ili za promjenu potrebnu za postizanje više sigurnosne razine.

5.2. Rješavanje slučajeva privatnosti

U slučaju incidenta zaštite podataka u vezi s osobnim podacima kojima upravlja bilo koje poduzeće iz grupe UBM dotično poduzeće iz grupe UBM neodložno, ali najkasnije je u roku od 72 (sedamdesetdva) sata od saznanja za incident, incident dužan prijaviti nadzornom tijelu. U prijavi treba priopćiti karakter incidenta, krug osoba i podataka pogođenih incidentom, ime i prezime kontaktne osobe zaštite podataka i njen kontakt, vjerojatne posljedice incidenta, kao i mjere poduzete i planirane za sanaciju incidenta. Ako incident u vezi sa zaštitom podataka ima za sobom vjerojatni visoki rizik za prava i slobode fizičkih osoba, a ukinuće rizika odnosno otklanjanje posljedica nije moguće, dotično poduzeće iz grupe UBM je dužno obavijestiti osobe čiji se podaci obrađuju o incidentu zaštite podataka. U priopćenju jasno i opće razumljivo treba iznijeti karakter incidenta, ime i prezime kontaktne osobe zaštite podataka i kontaktnu mogućnost, vjerojatne posljedice incidenta, kao i mjere koje su poduzete ili planirane u cilju sanacije incidenta.

6. MJEŠOVITE ODREDBE

6.1. Mjesta djelatnosti

Središte djelatnosti grupe UBM se nalazi u Mađarskoj (Pilisvörösvár). Pored ovoga grupa poduzeća raspolaže ostalim daljnjim mjestima djelatnosti unutar Europske Unije (u Rumunjskoj i Slovačkoj) te izvan nje (u Rusiji).

6.2. Kontaktna osoba za zaštitu podataka

S pitanjima, primjedbama, žalbama, odnosno drugim zahtjevima koji se odnose na navedene u ovim informacijama kao i na upravljanje podacima izvedenim sa strane poduzeća iz grupe UBM osobe kojima se podaci obrađuju mogu se obratiti kontaktnoj osobi za zaštitu podataka koja je navedena na web stranici društva UBM Zrt. preko bilo kojeg kontakta tamo navedenog.

6.3. Nadzorno tijelo

Ukoliko bi upravljanje podacima obavljeno od bilo kojeg poduzeća iz UBM grupe kršilo pravo bilo koje fizičke osobe ili legitimni interes, osoba čiji se podaci obrađuju sa žalbom u vezi s tim ima pravo obratiti se Tijelu Nacionalne zaštite podataka i slobode informacija (sjedište: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; sandučić: 1530 Budapest, Pf. 5.; telefonski broj: +36 1 391 1400; faks: +36 1 391-1410; e-mail adresa: ugyfelszolgalat@naih.hu).

6.4. Stupanje informacija o zaštiti podataka na snagu i njihove izmjene

Ove informacije se primjenjuju od dolje navedenog roka – s istrovremenom objavom informacija na web stranici. Društvo UBM Zrt. pridržava si pravo da ove informacije jednostrano bilo kada izmjenjuje bez obrazloženja, u tom slučaju izmjene se primjenjuju od datuma nastanka izmjenjenih informacija – s istovremenom objavom izmjenjenih informacija na web stranici.

Pilisvörösvár, 25. svibnja 2018. godine.

This post is also available in: Mađarski Rumunjski Slovak Poljski Srpski