1. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE A INFORMĂRII

1.1. Scopul informării

Ordonanța pentru protecția datelor generale intrate în vigoare în data de 25 mai 2018 – cu
denumirea oficială Regulamentul nr. 2016/679 al Consiliului European și al Consiliului (UE) privind protecția persoanelor cu privire la procesarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date – (în continuare GDPR) a stabilit reguli unitare, aplicabile pe întregul teritoriu al Uniunii Europene (și în unele cazuri și în afara acesteia) în legătură cu protejarea
datelor persoanelor fizice. GDPR impune în primul rând obligații pentru persoanele care
prelucrează datele persoanelor fizice cu un scop specific. Scopul acestei informări este de a prezenta într-o formă concisă și inteligibilă detaliile practicii – realizate în conformitate cu
prevederile Legii CXII/2011 privind dreptul la autodeterminare și libertatea informațiilor (în
continuare: Legea Informațiilor), care sunt urmate de companiile aparținând grupului de
companii de mai jos, și în acest cadru, informează persoanele la care se referă gestionarea datelor efectuate de aceștia despre drepturile lor prevăzute în legislația menționată mai sus.

1.2. Domeniul de aplicare a informării

Prezenta informare a fost realizată și publicată de UBM Trade Zrt. /SA/ (sediu: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; autoritate de evidență: Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Regional din Budapesta; în continuare: UBM Trade Zrt. /SA/). UBM Trade Zrt. /SA/ funcționează ca o intreprindere centrală a unui grup de companii (în continuare: UBM Group), a cărei structură este în continuă schimbare. Astfel companiile din
acest grup de companii este cuprinsă nu de prezenta informare, ci de lista permanent actualizată pe site-ul www.ubm.hu (în continuare: site-ul web) întreținut de UBM Trade Zrt. /SA/. Din punctul de vedere al prezentei informări considerăm în mod exclusiv membrii grupului UBM,
acele companii în care UBM Trade Zrt. /SA/ deține în mod direct sau indirect mai mult de
jumătate de voturi, sau poate exercita o influență definitorie în aducerea deciziilor legate de funcționarea companiei. Prezenta informare se aplică gestionării datelor efectuate de orice companie a Grupului UBM, a cărei prelucrare a datelor se referă la o persoană fizică.

1.3. Gestionările de date nespecificate prin informare

Datorită faptului că GDPR reglementează doar gestionarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice, conținutul acestei informări nu se aplică gestionării datelor de către nicio companie a grupului UBM, care nu se referă la datele unei persoane fizice. Companiile grupului UBM consideră că acestea din urmă sunt:
 numele și poziția persoanei/persoanelor care acționează în cursul relației de afaceri în
numele partenerilor nefizice (de ex. companii), precum și orice informații suplimentare
de pe cartea de vizită oferite de persoana care acționează ca reprezentant;
 orice date de contact (de ex. nr. de telefon, adresa de e-mail, etc.) puse la dispoziție ca
firmă ale partenerilor persoane nefizice aflate în relație de afaceri.

2. CONCEPTE ȘI PRINCIPII DE GESTIONARE A DATELOR

2.1. Definire concepte

Prin termenii enumerați în prezenta informare (așa cum sunt definiți în GDPR) se înțeleg cele de
mai jos:

 persoană vizată: persoană fizică identificată sau identificabilă pe baza oricăror date
gestionate; o persoană poate fi identificată dacă datele gestionate oferă posibilitatea în
mod direct sau indirect (în special un identificator, cum ar fi numele, numărul, locația,
identificatorul online sau unul sau mai mulți factori referitoare la identitatea sa fizică,
fiziologică, genetică, mentală, economică, culturală sau socială);
 dată personală: orice informație referitoare la persoana vizată;
 operator de date: persoana care determină în mod independent sau împreună cu alte
persoane scopurile și mijloacele gestionării datelor cu caracter personal;
 procesator de date: o altă persoană care gestionează date cu caracter personal în numele operatorului de date;
 gestionarea datelor: orice operațiune sau set de operații pe fișiere de date personale sau
fișiere de date, automatizate sau neautomatizate (colectare, înregistrare, sistematizare, segmentare, stocare, transformare, modificare, interogare, consultare, utilizare,
comunicare, transmisie, distribuție, acces în alt mod, coordonare, interconectare,
restricție, ștergere, distrugere);
 consimțământ pentru gestionarea datelor: o declarație voluntară și expresă bazată pe o
informare concretă și corespunzătoare, prin care persoana vizată confirmă prin declarație
sau fapte fără ambiguitate că își dă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal referitoare la persoana sa;
 destinatar: persoana căruia se comunică datele personale;
 incident în protecția datelor: o încălcare a securității, prin care rezultă distrugerea
accidentală sau ilegală a datelor, pierderea, modificarea, comunicarea neautorizată sau
accesul neautorizat la datele cu caracter personal.

2.2. Cazuri de gestionare a datelor

Companiile Grupului UBM gestionează datele persoanelor fizice numai în conformitate cu
prevederile GDPR și legislația internă privind protecția datelor, într-un scop specific, dacă există o bază legală adecvată. Momentul, modul și amploarea gestionării datelor ar trebui să fie în concordanță cu scopul stabilit mai sus.

2.3. Modul de gestionare a datelor

Companiile Grupului UBM gestionează și stochează în principal datele personale pe
dispozitivele pe care le dețin sau le controlează. Datele stocate pe astfel de dispozitive pot fi gestionate sau accesate numai de angajații companiilor Grupului UBM care, pentru a-și îndeplini sarcinile, trebuie să gestioneze sau să cunoască datele în cauză. Companiile Grupului UBM utilizează asistența procesatorului de date pentru următoarele servicii:
(i) păstrarea evidenței rapoartelor de muncă, a salarizării:
(ii) furnizarea de servicii juridice:
(iii) furnizarea de servicii de securitate și siguranță a averii:
(iv) furnizarea de servicii poștale și de colet:
(v) furnizarea de servicii de stocare în cloud:
(vi) realizarea unui newsletter intern gratuit (în continuare: Buletin informativ intern) pentru angajații și alți colaboratori ai Grupului.
Lista procesatorilor de date în legătură cu gestionarea datelor specificate în prezentul regulament este inclusă în lista permanent actualizată pe site-ul www.ubm.hu (în continuare: site-ul web).

2.4. Diseminarea și transmiterea datelor în cadrul Grupului de companii

O companie a Grupului UBM nu poate transfera sau pune la dispoziție date personale gestionate de acesta către alte întreprinderi ale grupului UBM, decât dacă acest lucru este necesar pentru atingerea scopului prelucrării datelor inițiale sau dacă baza legală pentru prelucrarea inițială a
datelor originale poate fi stabilită și în legătură cu aceste companii.

2.5. Transmiterea datelor către o țară din afara Uniunii Europene

Companiile Grupului UBM nu transmit date cu caracter personal ale persoanelor fizice în tările din afara Uniunii Europene.

2.6. Gestionarea datelor personale deosebit de sensibile

Companiile Grupului UBM nu gestionează date cu caracter personal care sunt deosebit de sensibile, adică date personale referitoare la origine rasială sau etnică, opinie politică, convingeri religioase sau filozofice, apartenență sindicală, stare genetică și de sănătate, orientare sexuală sau identitate de gen a persoanei în cauză. În cazul în care un subiect de date pune la dispoziție acest tip de date, compania din Grupul UBM se asigură că datele sunt șterse fără întârziere. O excepție de la cele de mai sus este cazul în care o persoană fizică aflată în raport juridic cu o
companie a Grupului UBM furnizează date despre starea sa de sănătate pentru a primi servicii de sănătate, asigurare socială, sau alte servicii similare, sau pentru a îndeplini o obligație legată de oricare dintre acestea, caz în care compania primitoare a Grupului UBM se asigură că aceste date sunt protejate în mod adecvat, respectiv că sunt păstrate pentru perioada specificată în legislația relevantă și apoi sunt șterse.

2.7. Gestionarea datelor personale referitoare la copii

Companiile Grupului UBM nu gestionează date cu caracter personal ale unui subiect de date care nu a împlinit încă vârsta de 16 ani. În cazul în care orice persoană vizată pune aceste date la dispoziție, compania primitoare din Grupul UBM se asigură că datele sunt șterse fără întârziere.

O excepție de la cele de mai sus este cazul în cazul în care o persoană fizică care are un raport juridic cu o companie a Grupului UBM furnizează aceste date în scopul publicării în Buletinul informativ intern, în conformitate cu prevederile acestei informări.

3. CAZURI DE GESTIONARE A DATELOR

3.1. Gestionarea datelor necesare îndeplinirii contractului pentru activitatea de bază

Companiile Grupului UBM gestionează următoarele date în legătură cu contractele încheiate cu persoane fizice care contractează clienți în cadrul activităților comerciale obișnuite:
 domeniul de aplicare a datelor cu caracter personal implicate în gestionarea datelor:
numele, locul și data nașterii, numele de naștere a mamei, adresa de domiciliu, nr. de
telefon, adresa de e-mail;
 baza legală pentru gestionarea datelor: datele sunt necesare pentru executarea
contractului cu persoana vizată [art. 6 alin. (1) pct. b) din GDPR];
 scopul gestionării datelor: clienții contractanți ca persoane fizice utilizează în scop personal serviciile furnizate de companiile Grupului UBM, pentru care este esențială identificarea corectă a clientului contractant;
 timp de gestionare a datelor: 5 (cinci) ani de la rezilierea contractului încheiat cu
persoana vizată;
 persoanele care au dreptul la gestionarea datelor: managerii companiei de gestionare a
datelor, angajații care lucrează cu compania de gestionare a datelor, stocare de date în
cloud, trimitere prin poștă și colete respectiv procesatorii de date care desfășoară activități legale pentru compania de gestionare a datelor.

3.2. Gestionarea datelor legate de contractele de muncă

Companiile Grupului UBM realizează gestionarea următoarelor date legate de contractele de muncă încheiate de acestea:
 domeniul de aplicare a datelor cu caracter personal implicate în gestionarea datelor:
numele, locul și data nașterii, numele de naștere a mamei, adresa de domiciliu, codul de identificare fiscală, codul de identificare a asigurării sociale, cont bancar, nr. de telefon,
adresa de e-mail;
 baza legală pentru gestionarea datelor: datele sunt necesare în vederea îndeplinirii
contractului încheiat cu persoana vizată, respectiv în privința îndeplinirii obligației legale a operatorului [art. 6 alin. (1) pct. b) și c) din GDPR];
 scopul gestionării datelor: în vederea îndeplinirii încheierii contractului de muncă și îndeplinirii obligației de raportare conform Legii CL/2017 cu privire la regimul de
impozitare, respectiv conform Legii LXXX/1997 cu privire la dreptul la servicii sociale și acoperirea acestor servicii, în același timp pentru plata salariilor este necesară
identificarea adecvată a angajatului, respectiv cunoașterea numărului de cont bancar;
 timp de gestionare a datelor: 5 (cinci) ani de la rezilierea contractului încheiat cu
persoana vizată;
 persoanele care au dreptul la gestionarea datelor: funcționarii de conducere a companiei de gestionare a datelor, operatori de date care desfășoară activități salarizate pentru compania de gestionare a datelor.

3.3. Gestionarea datelor persoanelor vizate care aplică la anunțuri de angajare

Companiile Grupului UBM realizează gestionarea următoarelor date legate de persoanele fizice care aplică la anunțurile de angajare publicate de acestea:
 domeniul de aplicare a datelor cu caracter personal implicate în gestionarea datelor:
numele, locul și data nașterii, numele de naștere a mamei, adresa de domiciliu, nr. de
telefon, adresa de e-mail, alte date puse la dispoziție în curriculum vitae de către
persoana vizată (de ex. studii, experiență profesională, limbi cunoscute, domenii de
interes, etc.);
 baza legală pentru gestionarea datelor: consimțământul persoanei vizate, transmis prin înaintarea CV-ului ca o conduită implicită sau printr-o declarație expresă conținută de acesta (pe baza informațiilor conținute în textul anunțului de post vacant) [art. 6 alin. (1) pct. a) din GDPR];
 scopul gestionării datelor: identificarea persoanelor fizice care aplică pentru un loc de
muncă și evaluarea cât mai detaliată a corespunderii acestora (calificare, competență
profesională) legate de locul de muncă pe care doresc să îl îndeplinească, precum și
asigurarea faptului că firma de gestionare a datelor poate contacta direct candidații
neselectați în cazul publicării unui loc de muncă similar;
 timp de gestionare a datelor: 1 (un) an de la depunerea CV-ului;
 persoanele care au dreptul la gestionarea datelor: managerii companiei de gestionare a
datelor;

3.4. Gestionarea datelor legate de aparținătorii reprezentanților partenerilor de afaceri

Companiile Grupului UBM realizează gestionarea următoarelor date legate de aparținătorii reprezentanților partenerilor contractuali aflați în raport de afaceri cu acestea:
 domeniul de aplicare a datelor cu caracter personal implicate în gestionarea datelor:
numele, nr. de telefon, adresa de e-mail;
 baza legală pentru gestionarea datelor: consimțământul persoanei vizate acordate de
aceasta printr-o declarație în acest sens (pe baza unei informări adecvate) [art. 6 alin. (1)
pct. a) din GDPR];
 scopul gestionării datelor: trimiterea unei invitații către subiectul de date la conferințe
profesionale sau alte evenimente organizate de compania de gestionare a datelor;
 timp de gestionare a datelor: de la acordarea consimțământului până la retragerea acestuia;
 persoanele care au dreptul la gestionarea datelor: managerii companiei de gestionare a
datelor, angajații care lucrează cu compania de gestionare a datelor, procesatorii de date
care efectuează activități poștale sau de marketing pentru compania de gestionare a
datelor.

3.5. Gestionarea datelor înregistrate prin sisteme de camere video puse în funcționare de companiile Grupului UBM

Companiile Grupului UBM realizează gestionarea următoarelor date legate de sistemul de camere video cu circuit închis funcționat pe teritoriul clădirii de birouri de pe strada Kisvasút nr. 1 2085 Pilisvörösvár, parcul industrial de pe strada Tópart nr.1 2851 Környe, și uzina de amestecare a furajelor de pe strada Kossuth Lajos nr. 24/B. 9622 Szeleste:
 domeniul de aplicare a datelor cu caracter personal implicate în gestionarea datelor:
imagine portret;
 baza legală pentru gestionarea datelor: consimțământul persoanei vizate, acordat de
aceasta prin intrarea în zona monitorizată de sistemul de camere, ca și comportament de
referință (pe baza informării privind funcționarea sistemului de camere situată la intrarea în zonă) [art. 6 alin. (1) pct. a) din GDPR];
 scopul gestionării datelor: protecția bunurilor aferente clădirilor sau proprietăților din zona monitorizată, în conformitate cu prevederile Legii CXXXIII/2005 privind regulile de protecție a persoanelor și a bunurilor, respectiv a activităților de investigație privată;
 timp de gestionare a datelor: 3 (trei) zile lucrătoare de la data înregistrării;
 persoanele care au dreptul la gestionarea datelor: managerii companiei de gestionare a
datelor;

3.6. Gestionarea datelor publicate în Buletinul Informativ Intern:

Companiile Grupului UBM realizează gestionarea următoarelor date legate de redactarea și transmiterea electronică a Buletinului Informtiv Intern:
 domeniul de aplicare a datelor cu caracter personal implicate în gestionarea datelor:
numele, imagine portret, alte date puse la dispoziție în curriculum vitae de către persoana
vizată (de ex. studii, experiență profesională, limbi cunoscute, domenii de interes, etc.);
 baza legală pentru gestionarea datelor: consimțământul persoanei vizate acordate de
aceasta printr-o declarație în acest sens (pe baza unei informări adecvate) [art. 6 alin. (1)
pct. a) din GDPR];

 scopul gestionării datelor: realizarea Buletinului Informativ Intern publicat lunar, pentru angajații Grupului UBM, respectiv pentru alți colaboratori, cu scopul formării
colectivului de muncă;
 timp de gestionare a datelor: de la acordarea consimțământului până la retragerea acestuia;
 persoanele care au dreptul la gestionarea datelor: managerii companiei de gestionare a
datelor, angajații care lucrează cu compania de gestionare a datelor, procesatori de date
care prestează activități de realizare a buletinului informativ pentru compania de
gestionare a datelor

4. DREPTURILE PERSOANELOR FIZICE IMPLICATE ÎN GESTIONAREA
DATELOR

4.1. Dreptul la informare

Persoanele vizate au dreptul de a fi informați dacă oricare dintre companiile din Grupul UBM gestionează date cu caracter personal care le privesc. În toate cazurile, informațiile trebuie să includă:
 datele de identitate și de contact ale operatorului de date;
 scopul și baza legală a gestionării datelor;
 acele persoane cărora le sunt planificate comunicarea datelor;
 durata planificată a gestionării datelor;
 avertizarea cu privire la alte drepturi în temeiul prezentului capitol;
 avertizarea privind posibilitatea retragerii consimțământului, în cazul gestionării datelor
pe baza consimțământului persoanei vizate;
 numele autorității de supraveghere responsabilă cu gestionarea datelor.
În cazul în care datele gestionate nu provin de la persoana vizată, informarea trebui să indice și sursa datelor.

4.2. Dreptul de acces

Persoanele fizice au dreptul de a fi informați dacă oricare dintre companiile din Grupul UBM gestionează sau nu date cu caracter personal care le privesc. În cazul în care da, persoana vizată
are, de asemenea, dreptul de a cunoaște:
 scopul gestionării datelor;
 sfera datelor cu caracter personal implicate în gestionarea datelor;
 acele persoane cărora s-au comunicat datele, sau se planifică a le comunica;
 durata planificată a gestionării datelor;
 sursa de date (dacă nu provin de la persoana vizată). Informarea trebuie să includă, de asemenea, o avertizare cu privire la alte drepturi în temeiul prezentului capitol, în care trebuie să se indice denumirea autorității de supraveghere competente pentru gestionarea datelor.

4.3. Dreptul la rectificare

Persoanele vizate au dreptul să solicite rectificarea datelor cu caracter personal inexacte gestionate de oricare dintre companiile din Grupul UBM.

4.4. Dreptul la ștergerea datelor

Persoanele vizate au dreptul să solicite ștergerea datelor cu caracter personal gestionate de oricare dintre companiile din Grupul UBM, în măsura în care:
 datele personale nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost gestionate;
 retrage consimțământul de gestionare a datelor, și nu există nicio altă bază legală pentru gestionarea datelor;
 protestează împotriva gestionării datelor și nu există un motiv legitim prioritar pentru
gestionarea datelor;
 datele personale au fost gestionate ilegal;
 datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a îndeplini obligația legală impusă
operatorului de date prin lege.

4.5. Dreptul la restricție

Persoanele vizate au dreptul de a solicita o restricție la prelucrarea datelor cu caracter personal gestionate de oricare dintre companiile din Grupul UBM, în măsura în care:
 contestă exactitatea datelor (pentru timpul necesar de a clarifica problema);
 gestionarea datelor este ilegală, însă persoana vizată se opune ștergerii acestora;
 operatorul de date nu mai are nevoie de date cu caracter personal în scopul gestionării
acestora, dar persoana vizată le solicită pentru a formula, a exercita sau a proteja
revendicările legale;
 a protestat împotriva gestionării datelor (pentru timpul necesar de a clarifica problema pe care se bazează obiecția).

4.6. Dreptul la portabilitatea datelor

Persoanele vizate au dreptul să primească date cu caracter personal gestionate de oricare dintre companiile din Grupul UBM într-un format structurat, utilizat la scară largă, în format prelucrabil automat, precum au dreptul de asemenea, să transfere aceste date către un alt operator de date fără a fi împiedicat de compania în cauză a Grupului UBM.

4.7. Dreptul la protest

Persoanele vizate au dreptul să se opună în orice moment, din motive legate de propria lor situație, la gestionarea datelor lor cu caracter personal de către orice companie din Grupul UBM, care este necesară pentru realizarea intereselor legitime ale companiei UBM sau a unei terțe părți. În acest caz, compania relevantă a grupului UBM nu poate prelucra în continuare datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care dovedește că prelucrarea este justificată prin
motive imperative legale care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate, sau care se referă la formularea, exercitarea sau protejarea revendicărilor legale.

4.8. Despăgubire

Persoanele vizate au dreptul să solicite despăgubiri în cazul în care orice companie a Grupului UBM încalcă prevederile legislației relevante sau informațiile referitoare la gestionarea datelor în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal care îi privesc și, prin urmare, provoacă daune persoanei vizate.

4.9. Mod de exercitare a drepturilor legale

Pretenția cuprinsă în pct. 4.1-4.7. din prezentul capitol, poate fi indicată de către persoana vizată personal sau în scris (prin trimiterea unui mesaj către persoana de contact pentru protecția datelor indicată în această înștiințare privind gestionarea datelor, la adresa societății UBM Trade
Zrt. /SA/ 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1., sau la adresa de e-mail: adatvedelem@ubm.hu).

Persoana vizată are dreptul de exercitare a drepturilor legale prevăzute la pct. 4.1-4.7. din
prezentul capitol, numai după ce și-a dovedit în mod corespunzător identitatea. În urma
dovedirii identității, comunicarea poate avea loc fără prezență personală, prin datele de contact furnizate de persoana vizată identificată (de exemplu: adresă poștală, număr de telefon, adresăde e-mail). Înștiințarea furnizată persoanei vizate trebuie să fie în fiecare caz concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă. Cererea de despăgubire poate fi formulată fie în
forma prevăzută mai sus, fie prin introducerea unei acțiuni în fața unei instanțe de jurisdicție competentă.

5. PROTECȚIA DATELOR GESTIONATE

5.1. Măsuri de protecție

Grupului UBM se străduiesc să aplice cea mai înaltă soluție de securitate posibilă în raport cu datele gestionate sau stocate de acestea și procesatorii lor de date, însă, prezentarea acestor soluții specifice, – având în vedere scopul lor -, nu poate fi cuprinsă în această informare. În cazul în care apar probleme cu oricare dintre soluțiile utilizate, operatorul de date ia măsuri imediate pentru a le rezolva, respectiv pentru a îmbunătăți soluția de securitate implicată, sau pentru a le înlocui în vederea atingerii unui nivel mai mare de securitate.

5.2. Gestionarea incidentelor privind protecția datelor

În cazul unui incident privind protecția datelor care implică date cu caracter personal gestionate de orice companie a Grupului UBM, compania în cauză a Grupului UBM sesizează autoritatea de supraveghere imediat, dar cel târziu în termen de 72 (șaptezeci și două) de ore de la luarea la
cunoștință a incidentului. Notificarea va include natura incidentului, gama de persoane și datele implicate în incident, numele și datele de contact ale persoanei de contact pentru protecția datelor, consecințele probabile ale incidentului și măsurile luate și planificate pentru remedierea incidentului. În cazul în care incidentul privind protecția datelor poate prezenta un risc ridicat
pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, iar eliminarea riscurilor, respectiv a
consecințelor nu este posibilă, compania relevantă a Grupului UBM va avea obligația, de asemenea, să informeze persoana vizată/persoanele vizate cu privire la incidentul privind protecția datelor. În prezenta informare se va descrie în mod clar și inteligibil natura incidentului, numele și datele de contact ale persoanei de contact pentru protecția datelor, consecințele probabile ale incidentului, respectiv măsurile luate și planificate pentru remedierea
incidentului.

6. ALTE DISPOZIȚII

6.1. Locații de activitate

Centrul de activitate al Grupului UBM se află în Ungaria (Pilisvörösvár). Grupul are de
asemenea, locații de activitate suplimentare în Uniunea Europeană (România și Slovacia) și în afara acesteia (Rusia).

6.2. Persoana de contact pentru protecția datelor

Legat de orice întrebare, observații, reclamații sau alte nevoi cu privire la conținutul acestei
informări și la gestionarea datelor efectuate de companiile Grupului UBM, persoanele vizate pot contacta persoana de contact pentru protecția datelor indicată pe site-ul UBM Trade Zrt. /SA./, la oricare dintre datele de contact furnizate pe pagina dată.

6.3. Autoritatea de supraveghere

În cazul în care gestionarea datelor de către o companie a Grupului UBM încalcă drepturile sau interesele legitime ale oricărei persoane fizice, persoana vizată are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației (sediu: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; cutie poştală: 1530 Budapest, Pf. 5.; nr. de telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391-1410; adresa de e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

6.4. Intrarea în vigoare și modificarea

informațiilor privind protecția datelor
Conținutul acestei informări se aplică de la data indicată mai jos – precum și de la publicarea simultană a informării pe site-ul Web. UBM Trade Zrt. /SA/ își rezervă dreptul de a modifica unilateral prezenta informare, în orice moment, fără a justifica, caz în care modificările se vor aplica de la data informării modificate – și de la publicarea simultană a informării modificate pe site-ul Web.

Pilisvörösvár, 25 mai 2018

This post is also available in: Ungară Croată Slavă Poloneză Sârbă