1. ÚČEL A SPRÁVNÉ POUŽITIE INFORMAČNÉHO DOKUMENTU

1.1 Účel informačného dokumentu

Všeobecné nariadenie o orchane dát, ktoré nadobudlo platnosť 25. 05. 2018 – celým menom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej GDPR) určilo jednotnú sústavu pravidiel na orchranu dát fyzických osôb platnú na celom území Európskej Únie (a v určitých prípadoch aj mino neho). GDPR predpisuje a ukladá povinnosti najmä pre osoby nakladajúce s údajmi  fyzických osôb zo špecifikovaných dôvodov. Účel tohoto informačného dokumentu je predovšetkým predstaviť podrobnosti ochrany údajov v praxi najmä pre podniky a podnikateľov patriacich do doleuvedenej skupiny podnikov a podnikaní ,nasledujúcich Zákon 2011/ CXII o GDPR, o práve na informačné sebaurčenie a o slobode informácií (v originálnom znení: A GDPR, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény) – ďalej: Infotv- ako aj pomôcť týmto podnikaniam a podnikateľom znázornením rámca v ktorom sú povinní oboznámiť zainteresované osoby o ich právach regulovaných citovanými zákonmi vzťahujúcich sa na spracúvanie osobných informácií uvedenými podnikmi alebo podnikateľmi.

1.2 Okruh správneho použitia informačného dokumentu

Tento informačný dokumentument je vyhotovený a publikovaný spoločnosťou UBM Trade s.r.o. (adresa: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1., registrovaná úradom: Budapeštianský Oblastný Matričný Úrad-Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, ďalej: UBM Trade Zrt.). UBM Trade Zrt je obchodná skupina ktorá funguje formou materskej spoločnosti a ktorej zloženie sa kontinuálne mení. S ohľadom na túto skutočnosť sa zoznam spoločností patriacich do menovanej obchodnej skupiny nenachádza v tomto vestníku, ale na nepretržite aktualizovanej internetovej stánke prevádzkovanej UBM Trade Zrt. www.ubm.hu ( ďalej: domovská stránka spoločnosti). Z pohľadu spávného použitia tohoto informačného dokumentu pokladáme členmy obchodnej skupiny UBM výlučne tie spoločnosti, ktorých majoritnými akciami priamo alebo nepriamo disponuje UBM Trade Zrt. alebo spoločnosi, v ktorých má UBM Trade Zrt. možnost vplyvu na rozhodnutia týkajúce sa chodu spoločnosti. Pokyny obsiahnuté v tomto informačnon dokumente sa vzťahujú na proces spracúvania údajov dotknutých fyzických osôb hociktorou spoločnosťou patriacou do obchodnej skupiny UBM.

1.3 Spracúvanie údajov neobsiahnutých v tomto informačnom dokumente.

Vzadom na fakt, že GDPR reguluje výlučne spracúvanie údajov fyzických osôb, sa tvrdenia a fakty obsiahnuté v tomto  informačnom dokumente nevzťahujú na proces spracúvania údajov právnych alebo iných nefyzických osôb ktoroukolvek spoločnosťou patriacou k skupine UBM.  Spoločnosťou patriacou k skupine UBM považujú ako takéto:

 • mená, funkcie osôb reprezentujúcich právné alebo iné nefyzické osoby (napr. obchodné spoločnosti, firmy) s ktorími prídu do obchodného vstyku ako aj všetky údaje uvedené na vizitkách predložených týmito osobami.
 • všetky firemné kontakty alebo kontakty zdelené ako firemné kontakty obchodných partnerov nepatriacich do kategórie fyzických osôb (napr. telefónne číslá, emailové adresy, atď).
 1. POJMY A ZÁSADY SPRACÚVANIA INFORMÁCIÍ

2.1 Definície pojmov

Pojmy zdelené týmto informačným dokumentom (súbežne s definíciami kodifikovanými v rámci GDPR) vykladáme následovne:

 • dotyčná osoba: akákoľvek fyzická osoba identifikokovateľná podľa akejkoľvek spracúvanej informácie. Osoba sa považuje identifikokovateľnou v prípadoch, ak je možné priamím alebo nepriamím spôsobom osobu indentifikovať podľa akejkoľvek spracúvanej informácie (obvzlášť spôsobom spracúvania údajov ako meno, číslo, údaj o polohe, online identifikácia-nick-,  aký- koľvek faktor alebo faktory poukazujúci alebo poukazujúce na telesnú, genetickú, intelektuálnú, hospodárskú, kultúrnú, alebo sociálnú identitu osoby);
 • osobný údaj:  akýkoľvek údaj vzťahujúci sa na dotyčnú osobu;
 • správca/správkyňa údajov: akákoľvek osoba ktorá sa samostatne alebo spoločne s inými osobami podiela na určení účelov a metód spracúvaní osobných údajov;
 • spracovávateľ/spracovávateľka údajov: iná osoba, spracúvajúca osobné údaje nonimovaná správcom alebo správkyňou údajov;
 • spracúvanie údajov: akýkoľvek úkon alebo úkony vykonané údaji, údajoch, na súbore alebo súboroch údajov/dát automatickým alebo neautamatickým spôsobom (zbieranie, zaznamenanie, triedenie, členenie, uloženie,pretvorenie, pozmenenie,dotazovanie,nahliadnutie, použitie, publikovanie, preposielanie, šírenie, sprístupnenie iným spôsobom, harmonizácia, spojenie, obmedzenie, vymazanie, zničenie) ;   
 • súhlas so spracúvaním údajov: jednomyseľné, dobrovoľné vyslovenie súhlasu dotyčnej osoby zakladajúce sa na konkrétnom a adekvátnom informovaní zo strany spracúvateľov údajov, ktorým dotčná osoba dáva na javo formou prehlásenia alebo iného aktu jednoznačne vyjadrujúceho súhlas so sprácuvaním údajov týkajúcich sa jej osoby;  
 • adresát: osoba s ktorou je osobný údaj alebo údaje zdielaný alebo zdielané;  
 • porušenie ochrany osobných údajov: narušenie bezpečnosti takého rozmeru, v ktorom dochádza k náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, strate, zmene, neoprávnenej publikácii  osobných údajov, alebo k neoprávnenému prístupu k ním.

2.2 Prípady spracúvania údajov

Spoločnosti patriace k obchodnej skupine UBM spracúvajú údaje fyzických osôb výhradne v súlade s predpismy GDPR a v súlade s právnymi predpismy platnými na území Maďarska a v prípadoch v ktorých im to prináleží vyplývajúc z daného a náležitého právneho základu. Čas, spôsob a miera spracúvania údajov musí byť v súlade s vyššie uvedeným účelom spravúvania údajov.

2.3. Spôsob spracúvania údajov

Obchodné spoločnosti patriace k skupine UBM spracúvajú a uchovávajú údaje predovšetkým na zariadeniach patriacich im, alebo spadajúcich pod ích kontrolu. Prístup a spracovanie týchto údajov sú umožnené výhradne tým zamestnancom obchodných spoločností patriacich k skupine UBM, ktorým tieto aktivity vyplývajú z ich pracovnej náplne. Obchodné spoločnosti patriace k skupine UBM využívajú služby spracúvavateľov údajov ohľadom nasledujúcich služieb:

(i)  vedenie záznamov o pracovných zmluvách a mzdových účtoch;

(ii)  poskytovanie právnych služieb;

(iii) poskytovanie bezpečnostých služieb týkajúcich sa ochrany majetku;

(iv) poskytovanie poštových a zásielkových služieb;

(v) poskytovanie cloudových služieb;

(vi) editácia informačného bulletinu dostupného zdarma a rozosielanému pracovníkom a iným participantom na aktivitách obchodnej skupiny UBM ( ďalej interný informačný bulletin);

Nepretrižite aktualizovaný zoznam zainteresovaných správcov dát viazaných pokynmi tejto smernice sa nachádza na webovej stránke www.ubm.hu (ďalej: webová stránka).

2.4. Interné zdielanie a preposielanie údajov v obchodnej skupine.

Všetky spoločnosti patriace k obchodnej skupine UBM sú oprávnené preposlať alebo zdeliť nimi spracovaný údaj s inou alebo inými  spoločnosťami patriacich k skupine UBM iba v prídade, ak je to nevyhnutné z dôvodu dosiahnuťia pôvodného účelu spracovania údaju a to iba v prípadoch, ak exzistuje právny základ na spravúvanie údajov a  u spomenutých iných firiem.

2.5. Preposielanie údajov do nečlenských krajín Európskej Únie

Spoločnosti patriace do skupiny UBM nepreposielajú údaje vzťahujúce sa na fyzické osoby do krajín ktoré nie sú členmy Európskej Únie.

2.6. Spracúvanie obzvlášť citlivých osobných údajov

Spoločnosti patriace do skupiny UBM nespracuvávajú obzvlášť citlivé osobné údaje ako osobné údaje vzťahujúce sa na etnický pôvod, politickú, náboženskú a svetonázorovú orientáciu dotknutej osoby, členstvo v odborovom zväze alebo hnutí  dotknutej osoby, na genetický a zdravotný  stavt dotknutej osoby, na sexuálnu orientáciu a sexuálnu identitu dotknutej osoby. V prípadoch, ak dotknutá osoba zdelí takúto informáciu s ktoroukoľvek spoločnosťou patriacou do skupiny UBM, spoločnosť tento údaj okamžite vymaže. Výnimku tvoria údaje zdelené fyzickými osobami v právnom vzťahu s ktoroukoľvek spoločnosťou patriacou do skupiny UBM, ktoré zdelili takéto údaje v rámci využitia zdravoníckych, poistných alebo sociálno-poistných služieb ktorejkoľvek spoločnosti patriacej do skupiny UBM týkajucich sa zdravotného stavu  dotyčnej osoby. V týchto prípadoch je  spoločnosť patriacoa do skupiny UBM, s ktorou bol údaj zdelený, povinná zabezpečiť dostatočnú úschovu a ochranu takéhoto údaju alebo údajov a po vypršaní zákonom stanovenej lehoty úschovy údaj alebo údaje následne vymazať.

2.7. Spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa maloletých osôb

Spoločnosti patriace do skupiny UBM nespracuvávajú osobné údaje týkajúce sa osôb mladších ako 16 rokov. V prípade, ak by ktorákoľvek  dotyčná osoba zdelila takýto údaj s ktoroukoľvek spoločnosť patriacou do skupiny UBM, daná spoločnosť je povinná údaj neodkladne vymazať. Výnimku tvorja prípady, v ktorých fyzická osoba v právnom vzťahu s ktoroukoľvek spoločnosťou patriacou do skupiny UBM zdelí takíto údaj s účelom jeho uvejernenia v internom informačnom bulletine v súlade s uzneseniami uverejnenými v tomto informačnom dokumente.

 1. PRÍPADY SPRACÚVANIA ÚDAJOV

3.1. Spracúvanie údajov podrebných k plneniu zmlúv vyplývajúcich z popisu hlavného podnikania

Spoločnosti patriace do skupiny UBM sa v rámci ich bežných obchodných činností v súvislosti ích závzäzkov vyplývajúcich zo zmlúv s fyzickými osobami zaoberajú spracovaním následujúcich údajov:

 • okruh osobných údajov týkajúcich sa spracúvania údajov: meno, dátum a čas narodenia, rodné meno matky, adresa, telefónne číslo, emailová adresa;
 • právny základ spracúvania údajov: dáta sú potrebné k splneniu zmluvy alebo zmlúv uzatvorených s dotyčnou osobou [bodu b), odseku  (1), článku 6. GDPR];
 • účel spracúvania údajov: fyzické osoby prichádzajúce do zmluvného kontaktu s ktoroukoľvek spoločnosťou patriacou do skupiny UBM používajú služby týchto skupín osobne k čomu je nevyhnutná osobná identifikácia týchto osôb;
 • čas spracúvania údajov: päť rokov uplynutých od vypršania zmluvy s dotyčnou osobou;
 • okruh osôb oprávnených na spracúvanie údajov: vedúci pracovníci spoločnosti spravujúcej údaje, pracovníci s uzatvorenou pracovnou zmluvou so spoločnosťou vykonávajúcou spracúvanie údajov, správcovia údajov, osoby vykonávajúce právne, poštové, záskielové a cloudové služby pre spoločnosť spracúvajúcu osobné údaje.

3.2. Spracúvanie údajov súvisiacich so pracovnými zmluvami

Spoločnosti patriace do skupiny UBM spracúvajú údaje v súvyslosti s nimi uzavretými pracovnými zmluvami v nasledujúcich prípadoch:

 • okruh osobných údajov týkajúcich sa spracúvania údajov: meno, dátum a čas narodenia, rodné meno matky, adresa, daňové identifikačné číslo, číslo sociálneho zabezpečenia,  číslo bankového účtu, telefónne číslo,emailová adresa;
 • právny základ spracúvania údajov: údaje sú nutné ku splneniu závzäzkov vyplývajúcich zo zmulvy uzatvorenej s dotyčnnou osobou ako aj údaje nutné k splneniu právnych závzäzkov správcov údajov vyplývajúcich zo zákonnych úprav [bodu b), c), odseku  (1), článku 6. GDPR];
 • účel spracúvania údajov: identifikácia zamestnanca alebo aj oboznámenie sa s číslom bankového účtu zamestnanca sú nevyhnutné k vyhoveniu  zákonnycm úpravám artikulovaným v zákone LXXX z roku 1997 o sociálnom zabezpečení a o finančnom pokrytí týchto služieb a z tohto vyplývajúcej povinnosti registrovania zamestnanca;
 • čas spracúvania údajov: päť rokov uplynutých od vypršania zmluvy s dotyčnou osobou;
 • okruh osôb oprávnených na spracúvanie údajov: vedúci pracovníci spoločnosti spravujúcej údaje, zamestnanci vykonávajúci pracovné úkony týkajúce sa výpočtu miezd.

3.3.  Spracúvanie osobných údajov osôb uchádzajúcich sa o zamestnanie v spoločnostiach  patriacich k skupine UBM

Spoločnosti patriacie k skupine UBM spracúvajú údaje fyzických osôb uchádzajúcich sa o zamestnanie v spoločnostiach  patriacich k skupine UBM 

 • okruh osobných údajov týkajúcich sa spracúvania údajov: meno, dátum a čas narodenia, rodné meno matky, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, iné údaje zdenelé dotyčnou osobou formou zaslania životopisu (vzdelanie, pracovné skúsenosti, ovládané jazyky, okruh záujmov, atď.);
 • právny základ spracúvania údajov: súhlas dotyčnej osoby so spracúvaním údajov vyjadreným formou zaslania životopisu spoločnti, alebo formou výslovného súhlasu (na základe vecí uvedených v pracovnej ponuke) [bodu a), odseku  (1), článku 6. GDPR];
 • účel spracúvania údajov: identifikácia osôb uchádzajúcich sa o zamestnanie ako aj  čím dôkladnejší odhad ich predpokladov (schopnosti, profesná kompetencia) na úspešné obsadenie pracovného miesta, ďalej zabezpečenie možnosti priamého kontaktovania predchádzajúce neúspešných uchádzačov v prípade nového uvoľneného pracovného miesta;
 • čas spracúvania údajov: 1 (jeden) rok uplynutý od zaslania profesného životopisu;
 • okruh osôb oprávnených na spracúvanie údajov: vedúci pracovníci spoločnosti spravujúcej údaje.

3.4. Spracúvanie údajov v spojitosti s rodinnými príslušníkmy zástupvov obchodných partnerov

Spoločnosti patriace do skupiny UBM vykonávajú v spojitosti s rodinnými príslušníkmy zástupcov obchodných partnerov spracúvanie nasledujúcich údajov:

 • okruh osobných údajov týkajúcich sa spracúvania údajov: meno, telefónne číslo, emailová adresa
 • právny základ spracúvania údajov: súhlas dotyčnej osoby so spracúvaním údajov vyjadreným formou formou výslovného súhlasu formou vydania stanoviska (na základe predbežnej inforamácie) [bodu a), odseku  (1), článku 6. GDPR];
 • účel spracúvania údajov: zaslanie pozvánok na konferencie organizované spoločnosťou spracúvajúcej údaje a iné podujatia  dotknutým osobám;
 • čas spracúvania údajov: od vyslovenia súhlasu po odvolanie súhlasu;
 • okruh osôb oprávnených na spracúvanie údajov: vedúci pracovníci spoločnosti spravujúcej údaje, pracovníci s uzatvorenou pracovnou zmluvou so spoločnosťou vykonávajúcou spracúvanie údajov, správcovia údajov vykonávajúci poštové a zásielkové služby pre spoločnosť spracúvajúcu osobné údaje;

3.5. Spracúvanie údajov zaznamenaných kamerovými syetémmi prevádzkovanými spoločnosťami patriacímy do skupiny UBM

Spoločnosti patriace do skupiny UBM spravujú údaje zaznamenané kamerovými systémmi v nasledujúcich objektoch: kancelárska budova na 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1., priemyselný park na 2851 Környe, Tópart utca 1. a v závode na miešanie krmiva na 9622 Szeleste, Kossuth Lajos utca 24/B:

 • okruh osobných údajov týkajúcich sa spracúvania údajov: obraz; 
 • právny základ spracúvania údajov: súhlas dotknutej osoby so spracúvaním údajov vyjadreným formou vstupu na územnie monitorovaným kamerovým systémom o čom je dotyčná osoba oboznámená značenou formou pri vstupe do objektu [bodu a), odseku  (1), článku 6. GDPR];
 • účel spracúvania údajov: ochrana majetku súvisiaca s budovami ako aj s majetkovými predmetmi na monitorovanom území v súlade so zákonom CXXXIII. z roku 2005 o činnostiach súvisiacich s ochranou osôb, majetku a o regulácii súkromnej detektívnej činnosti;
 • čas spracúvania údajov: uplynutie troch (3) pracovných dní od vyhotovenia záznamu;
 • okruh osôb oprávnených na spracúvanie údajov: vedúci pracovníci spoločnosti spravujúcej údaje.

3.6. Spracúvanie údajov uverejnených v  Internom Informačnom Bulletine

Spoločnosti patriace do skupiny UBM vykonávajú v súvislosti s editovaním a elektronickým šírením  Interného Informačného Bulletinu spracúvanie nasledujúcich údajov:

 • okruh osobných údajov týkajúcich sa spracúvania údajov: meno, obraz, iné údaje zdenelé dotyčnou osobou formou zaslania životopisu (vzdelanie, pracovné skúsenosti, ovládané jazyky, okruh záujmov, atď.);
 • právny základ spracúvania údajov: súhlas dotyčnej osoby so spracúvaním údajov vyjadreným formou formou výslovného súhlasu formou vydania stanoviska (na základe predbežnej inforamácie) [bodu a), odseku  (1), článku 6. GDPR];
 • účel spracúvania údajov: tvorba Interného informačného bulletinu zameraného na vývoj pracovného kolektívu a okruhu spolupracujúcich spoločností patriacich do skupiny UBM;
 • čas spracúvania údajov: od vyslovenia súhlasu po odvolanie súhlasu;
 • okruh osôb oprávnených na spracúvanie údajov: : vedúci pracovníci spoločnosti spravujúcej údaje, pracovníci s uzatvorenou pracovnou zmluvou so spoločnosťou vykonávajúcou spracúvanie údajov, spracúvavateľia údajov vykonávajúci editačnú činnosť bulletinov pre spoločnosť vykonávajúcu spracúvanie údajov.
 1. PRÁVA  FYZICKÝCH OSÔB  DOTKNUTÝCH SPRACÚVANÍM ÚDAJOV

4.1. Právo na informáciu

Každá dotyčná osoba má právo byť informovaná o spracúvaní jej sa týkajúceho údaju spoločnosťou patriacou do skupiny UBM. Podanie informácií sa v každom prípade musí vzťahovať na: 

 • Identitu a kontaktné informácie správcu údajov;
 • účel a právny základ spracúvania údajov;
 • zoznam osôb potenciálne oboznámených so spracúvanými údajmi;
 • plánované časové rozmedzie spracúvania dát;
 • upriamenie pozornosti na iné práva podľa tejto kapitoly;
 • upriamenie pozornosti na možnosť odvolania súhlasu na základe s vyjadrením o súhlase so spracúvaním údajov;
 • pomenovanie dozorného orgánu v súvislosti so spracúvaním údajov.

Pokial spracúvané údaje nepochádzajú od dotyčnej osoby oboznámenie musí obsahovať informáciu o zdroji údajov.

4.2. Právo k prístupu

Ktorákoľvek fyzická osoba má právo byť informovaná ohľadom spracúvania jej sa týkajúcich údajov ktorejkoľvek spoločnosti, patriacej do skupiny UBM. V prípade ak spracúvanie takýchto údajov pretrváva, dotyčná osoba je oprávnená oboznámiť sa ňou alebo nimi a to: 

 • s účelom spracúvania údajov;
 • s okruhom osôb vykonávajúcich spracúvanie údajov;
 • s okruhom osôb ktorým údaje boli alebo majú byť zdelené;
 • s plánovaným časovým obdobým počas ktorého má spracúvanie údajov prebiehať;
 • so zdrojom údajov (v prípade ak údaje nepochádzajú od dotyčnej osoby). Oznam musí ďalej obsahovať upriamenie pozornosti na iné práva podĺa tejto kapitoly ako aj pomenovanie dozorného orgánu v súvislosti so spracúvaním údajov.
 • 4.3. Právo k oprave
  1. Každá fyzická osoba je oprávnená žiadať opravu súvisiacu s jej nepresne spracúvanými osobnými údajmi spracúvanými ktoroukoľvek spoločnosťou patriacou do skupiny UBM.
 •  
 • 4.4. Právo na vymazanie
  1. Každá dotkunutá osoba je oprávnená žiadať ktorúkoľvek spoločnosť patriacu do skupiny UBM o vymazanie hociktorého údaju vzťahujúceho sa na ňu v prípade ak:
 •  
 • spracúvanie údajov už nie je potrebné z toho alebo tých dôvodov z ktorých boli údaje spracúvané;
 • dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracúvaním údajov a spracúvanie údajov nemá iné právne opodstatnenie;
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu údajov, a neexistuje naliehavý dôvod na pokračovanie spracúvania údajov;
 • osobné údaje boli spracúvané v rozpore s právnymi predpismi;
 • spracúvané údaje musia byť vymazané na základe platných právnych predpisov regulujúcich spracúvanie údajov týmto spôsobom.
 • 4.5. Právo na obmedzenie
  1. Všetky dotknuté osoby sú oprávnené  žiadať obmedzenie prístupu k osobnému údaju spracúvaného spoločnosťou patriacou do skupiny UBM súvisiaceho s nimi ako osobami, v prípadoch ak:
 •  
 • sa spochybňuje presnosť údajov (obmedzenie prístupu v tomto prípade nastáva na časové obdobie počas ktorého sa presnosť údajov overí);
 • spracúvanie údajov nie je v súlade so zákonom a platnými právnymi predpismi ale dotknutá osoba nesúhlasí s ich vymazaním;
 • správca údajov už nepotrebuje uložené údaje z účelu spracúvania, ale dotknutá osoba žiada ich uschovanie z dôvodu predloženia právnych nárokov, ich uplatnenia alebo právnej ochrane;
 • ak nesúhlasí so spracúvaním údajov (obmedzenie prístupu v tomto prípade nastáva na časové obdobie počas ktorého sa spor ohľadom námietky vyrieši).
 •  
 • 4.6. Právo na prenos údajov
 1. Každá dotkunutá osoba je oprávnená žiadať ktorúkoľvek spoločnosť patriacu do skupiny UBM o zaslanie hociktorého údaju vzťahujúceho sa na ňu a to vo všeobecne používanom formáte čitateľnými informačno-technickými zariadeniami dostupnými v bežnom komerčnom obehu, ďalej je oprávnená preposlať tento alebo tieto údaje druhému spacúvateľovy údajov bez toho, aby ho v tomto konaní ktorákoľvek spoločnosť patriaca do skupiny UBM obmedzovala.

4.7. Právo na nesúhlas

Každá dotkunutá osoba je oprávnená k vyjadreniu nesúhlasu  so spracúvaním jej osobných údajov potrebných k presadzovaniu legitímnich právnych nárokov ktoroukoľvek spoločnosťou patriacou do skupiny UBM, alebo tretej zainteresovanej strany, vyplývajúc z príčin súvisiacich so situáciou dotknutej osoby. V tomto prípade daná spoločnostť patriaca do skupiny UBM prestáva mať právny nárok na spracúvanie údajov, okrem prípadov v ktorých vie dôveryhodne preukázať existenciu presvedčivých legitímnych dôvodov, ktoré jej dávajú prednosť v uplatnovaní práva na úkor uplatovania záujmov, práv a slobôd dotknutej osoby, alebo vyslovenia a uplatnenia právnych nárokov alebo ich ochrany zo strany dotknutej osoby.

4.8. Odškodnenie

Každá dotknutá osoba je oprávnená na žiadanie odškodného v prípadoch ak ktorákoľvek spoločnosť patriaca do skupiny UBM poruší závzäzky vyplývajúce zo zákona a právnych predpisov, alebo z tohto informačného dokumentu týkajucého sa spracúvania údajov a týmto dotknutú osobu poškodí.

4.9. Spôsob uplatnenia zákona

Právny nárok spadajúci do okruhu bodov 4.1-4.7 pojednávaných v tomto informačnom dokumente môže doktnutá osoba ohlásiť písomne (zaslaním odkazu na adresu referenta orchany údajov UBM Trade Zrt. 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1. alebo na emailovú adresú nachádzajúcu sa na stránke adatvedelem@ubm.hu). Dotknutá osoba je oprávnená na ohlásenie jej právneho nároku podľa bodov 4.1-4.7 tejto kapitoly iba po dôveyhodnom preukázaní jej identity. Po preukázaní identity sa komunikácia môže presunúť aj na platformu nepožadujúcu osobnú prítomnosť (dopisovacia adresa, emailová adresa). Oboznámenie prezentované dotkutej osobe musí byť v každom prípade kompaktná,priehľadná,zrozumiteľná á ľahko dostupná. Nárok na odškodné je uplatniteľné vyššie opísanou formou, alebo podaním návrhu na začatie konania na kompetentný súd. 

 1. OCHRANA SPRACÚVANÝCH ÚDAJOV

5.1. Ochranné opatrenia

Spoločnosti patriace do skupiny UBM sa snažia aplikovať ochranné riešenia poskytujúce najvyššiu bezpečnosť, pričom zverejnenie konkrétnych foriem tejto činnosti práve pre podstatu tejto činnosti považujeme za neadekvátne. V prípaodch ak by sa ohľadom aplikovania riešení spojených s ochranou údajov naskytol akýkoľvek problém, spoločnosť spacúvajúca údaje bezodkladne vykoná opatrenia na ischvyriešenie, alebo ich výmenu pre doshiahnutie vyššiej úrovne bezpečnosti.

5.2 Ošetrenie incidentov týkajucich sa ochrany osobných údajov 

V prípade incidentu týkajuceho sa ochrany osobných údajov spracúvaných ktoroukoľvek spoločnosťou patriacou do skupiny UBM je dotknutá spoločnosť patriaca do skupiny UBM povinná neodkladne, ale najneskôr do 72 (sedemdestiatdva) hodín od zonámenia sa s prípadom indcidentu nahlásiť incident dozornému orgánu. Hlásenie musí obsahovať druh incidentu, okruh osôb a údajov dotknutých incidentom, meno a kontakt referenta ochrany údajov, pravdepodobné následky incidentov ako aj zoznam učinených a plánovaných opatrení na odsrtánenie následkov indcidentu. Ak je incident týkajuci sa ochrany osobných údajov vysoko rizikový ohľadom práv a slobôd fyzických osôb, a odstránenie rizika, alebo následkov nie je možné, spoločnosť patriaca do skupiny UBM je povinná dotknutú osobu alebo osoby oboznámiť s incidenteom týkajim sa ochrany osobných údajov. Oboznámenie musí obsahovať jasnný a zrozumiteľný výklad druhu incidentu, meno a kontakt referenta ochrany údajov,  pravdepodobné následky incidentov, ako aj zoznam učinených a plánovaných opatrení na odstránenie následkov indcidentu.

 1. OSTATNÉ OPATRENIA

6.1. Miestá činnosťi

Centrum činnosti skupiny UBM sa nachádza v Maďarsku (Pilisvörösvár). Okrem nej disponuje obchodná skupina ďalšími miestami činnosti, a to na území Európskej Únie (v Rumunsku a na Slovensku) aj mimo nej (v Rusku).

6.2. Referent ochrany údajov

S otázkami, poznámkami a sťažnosťami alebo inými požiadavkami týkajúcimi sa obsahu tohto informačného dokumentu, ako aj spracúvania osobných údajov spoločnosťami patriacimi do skupiny UBM sa dotknuté osoby môžu obrátiť na referenta ochrany údajov použitím kontaktov nachádzajúcich sa na stránke UBM Trade Zrt.

6.3. Dozorný orgán

V prípadoch v ktorých by spracúvanie osobných údajov ktoroukoľvek spoločnosťou patriacou do skupiny UBM porušila právo alebo právny záujem hociktorej fyzickej osoby, dotknutá osoba je oprávnená obrátiť sa na Národný úrad ochrany údajov a informačých slobôd (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, adresa: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; pošta: 1530 Budapest, Pf. 5.; telefónne číslo: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391-1410; emailová adresa: ugyfelszolgalat@naih.hu)

6.4. Nadobudnutie účinnosti informačného dokumentu a jeho úprava

Veci obsiahnuté v tomto informačnom dokumente nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia tohto informačného dokumentu, a simultánnom zverejnení na internetovej stránke spoločnosti. UBM Trade Zrt. si vyhradzuje právo na jednostrannú úpravu tohto informačného dokumentu bez udania dôvodu v ktorom prípade vykonané úpravy nadobúdajú  účinnosť dňom zverejnenia informačného dokumentu v upravenej podobe a publikovania úprav na webovej stránke spoločnosti v tomto istom čase.

Pilisvörösvár, 25. mája 2018

This post is also available in: Maďarčina Rumunčina Chorvátština Polština Srbština