VYRASTAL SOM SPOLU S UBM

VIZITKA

GÁBOR VARGA ZÁSTUPCA GENERÁLNEHO RIADITEĽA

Člen manažmentu.

V podnikovej skupine pracuje od roku 2000.

Počas vysokej školy praktikant. (V roku 2000) 10 rokov (v rokoch 2007 – 2017) ekonomický riaditeľ.

V súčasnosti je výkonným riaditeľom spoločnosti UBM Feed Kft.

Diplom získal na Vysokej škole financií a účtovníctva.

S Gáborom VARGOM sa rozprával Károly FEHÉR.

 • Vaša profesijná životná cesta je osobitná
  V roku 2000 ste ako praktikant prišli do svojho doteraz jediného zamestnania, do UBM.
  Zamestnanie ste mali skôr, ako diplom.

 

Ako študent denného štúdia som do UBM prišiel na letnú prax.

Dával som pozor, bol som usilovný, odpozoroval som profesijné fortiele, snažil som sa obstáť.

Všimli si ma a poctili ma takmer neuveriteľnou ponukou: zostať a dokončiť vysokú školu formou večerného štúdia.
Tak to bolo.

Zamestnanie som mal skôr ako diplom, ale to, že som sa chopil šance, bolo jedným z mojich najlepších profesijných rozhodnutí, ak nie to najlepšie. Začiatočník si v tých časoch len veľmi ťažko našiel prácu, zamestnanie.

„Revolta sa skončila“, vzdychol si môj otec, žijúci prísne, ako vojenský dôstojník, keď som si dal ostrihať dlhé vlasy, baganče Martens som zavesil na klinec, a uprostred vysokoškolského štúdia som sa pridal k USB.
V tom sa však mýlil.

V podnikovej skupine pre mňa predstavuje takú istú energiu spochybniť zaužívané, obnoviť fungujúce, žiť v neustálej zmene, prúdení a uvažovať, len teraz už za konkrétne ciele.

Vyzývavá kritika skrotla na prístup k riziku. To, ako som sa z puberťáka stal zodpovedným otcom rodiny, pre mňa vždy predstavuje symbolickú analógiu s kultúrou našej firmy. Pre mňa je typický postoj založený na riešení problémov. Svoju úlohu vidím v roli „triezvej brzdy“.
Pokojná „revolta“ pokračuje…

Množili sa úlohy, ktoré mi „padli ako uliate“! Do okruhu mojich úloh patrili skladiskové záložné listy, správa zákazníckych pohľadávok, systematizovanie rizík protistrany.

Súčasne sme museli nájsť aj protiopatrenia na narastajúci vplyv švajčiarskeho vlastníka. V roku 2006 dozrela situácia na manažérske odkúpenie spoločnosti.  Dostal som sa medzi „odkupujúcich“.

Od septembra 2007 som sa stal ekonomickým riaditeľom.
V novej zodpovednej pracovnej pozícii som si toho musel veľa premyslieť. Môj okruh úloh – samozrejme s profesijne silným tímom – sa ďalej rozšíril: zmena firemnej kultúry, právne otázky, správa hospodárskej krízy, organizovanie celej účtovnej práce predstavovali nové výzvy.

Zo všetkých týchto dôvodov môžem povedať: môj profesijný rozvoj, celá firemná socializácia, formovanie firemnej kultúry prebehlo práve tu. Vyrastal a rozvíjal som sa spolu s UBM.

Svoje mimoriadne náročné a zodpovedné úlohy som sa snažil plniť.

 

 • Ako videl ekonóm na začiatku svojej profesijnej dráhy počiatočné roky UBM?

 

– Snažíme sa UBM organizovať ako podnik s rodinnou, príjemnou atmosférou, pracujúci flexibilne, s vierou a dôverou, prispôsobivý, s prístupom zameraným na partnerov.

Boli takí, čo nás považovali za mladý tím, vedený ambicióznymi snami.

Ambiciózne sny sa prebudili, ožili. Rodina sa čoraz viac rozrastala, pridalo sa k nám veľa kvalifikovaných kolegov. K práci každý prispel svojim dielom, naše výsledky ukazujú, že sme dobre fungovali aj v počiatočných dobách.

Potom sme museli urobiť zmeny. Pracovali sme na vytvorení novej organizácie, ale svoje doterajšie hodnoty – bezprostrednosť, prístup „partneri nadovšetko“, dynamiku s vôľou konať sme si ponechali – dalo by sa povedať – inovatívne uvažovanie sme spojili s uvoľnenosťou a dobrou náladou.

Zachovali sme si svoje hodnoty, dôveru partnerov.

Vybudovali sme nový organizačný rámec. Úlohy, kompetencie boli rozdelené, ale jednota zostala.

 

 • Výrazná minulosť UBM.
  Sprevádza celý ďalší vývoj podnikovej skupiny.
  Aká je dnes UBM?

 

Spoločnosť UBM je – na základe dosiahnutých výsledkov – jedným z najväčších, dynamicky sa rozvíjajúcich, uznávaných a úspešných aktérov maďarského krmivárskeho priemyslu, potravinového reťazca, ich motorom.

Organizovaná spolupráca (synergia) navzájom prepojených obchodných odvetví krmiva, obilnín a bielkovín

je základom našich komplexných a kontrolovaných služieb, v plnej miere uspokojujúcich našich partnerov.

Našim partnerom ponúkame približne 500 značkových produktov vynikajúcej kvality a pomeru ceny a hodnoty.

Naše závody – Környe, Szentes, Szeleste, Mátészalka – tento rok predali viac ako pol milióna ton hotového krmiva. Ročne manipulujú s viac ako 1 miliónom tony tovaru.

Produkty ponúkame so vzájomne výhodnými finančnými podmienkami.

Naši kvalifikovaní spolupracovníci udržiavajú kontakt s presne 1 000 partnermi.

Odborné poradenstvo poskytujeme v nasledujúcich oblastiach: optimalizované kŕmenie, technológia chovu, veterinárne zdravotníctvo, genetika, budovanie manažmentu.

Na upevnenie našej pozície na trhu sme na jar otvorili v Rumunsku, v obci Sânpaul novú, modernú spoločnú firmu, najväčšiu v strednej Európe, s ročnou kapacitou 220 tisíc ton. V Čani už päť rokov sľubne pracuje spoločnosť UBM Agro Slovakia.

V blízkej budúcnosti plánujeme ďalšie investície v Srbsku.

Celý rad nových, zodpovedných výziev udržuje spoločnosť v dynamickom pohybe.

Budovanie imidžu UBM a našej značky patrí medzi naše dôležité a úspešné úlohy. Môžeme robiť rôzne veci, ale inak, ako ostatní.

Inovácia na trhovom základe, zrodená z kreatívneho nápadu, je jedným z dôležitých základov činnosti UBM.

Na požiadavky našich partnerov, na obchodné výhody, na uplatnenie preukázateľne lepších metód, ako metódy našich konkurentov, na modernizáciu receptov, na technický, technologický, genetický, finančný aj obchodný rozvoj hľadáme a uplatňujeme inovatívne metódy, a robíme ich výraznejšími.

Efektivita je v zásade dôležitým meradlom hodnoty, ale ani zďaleka nie je jedno, ako a za akú cenu ju dosiahneme. Jej meradlom je u nás čestnosť a zaručená kvalita. Dodržovanie zákonov, etické, navonok aj interne ľudské chovanie a empatia sú aspoň také dôležité.

Podľa základnej filozofie našej firmy je úspech možné dosiahnuť výhradne prostredníctvom spokojnosti našich partnerov a kolegov.

 

 • Štyri roky ste boli v obchodnom odvetví krmiva – aby som použil Vaše slová – muž v pozadí.
  Z dôvodu dlhšieho pobytu pána László Bustyaházaiho v zahraničí ste sotva pár mesiacov riaditeľom tejto organizačnej jednotky, UBM Feed Kft.
  Nová, zodpovedná pracovná pozícia.

 

Počas našej spolupráce s László Bustyaházaim sme rozhodovali na základe konsenzu. Nazval by som tento vzťah spoločným vedením s jeho prístupom zo strany krmiva, z profesijnej strany a s mojim prístupom zo strany manažmentu rizík a z ekonomickej strany.

Sme ľudia s rozdielnym typom osobnosti. Z toho vyplýva, že nikdy nebolo a ani nemohlo byť našim cieľom zhodné uvažovanie. Názor je slobodný, vykonanie rozhodnutia je povinné – bolo princípom nás oboch.

Znaky osobnosti – okrem iného – v zásade rozhodli o pomeroch na pracovisku. Ak rozpoznáme osobnostné rozdiely ľudí, lepšie pochopíme aj ich komunikáciu a motívy ich chovania.

Podľa testu osobnosti som typ, ktorý analyzuje situáciu, rieši problémy a snaží sa o bezpečie.

Z vyššie spomenutého už vysvitlo, že mojim odborom nie je výroba krmiva.

Použi na danú pracovnú oblasť ľudí, ktorí jej rozumejú lepšie, ako ty. Toho sa držím. V obchodnom odbore krmív pracujú skvelí odborníci a ja sa od nich deň čo deň učím.

Domnievam sa, že odborné znalosti v oblasti krmiva a ekonomické uvažovanie, ktoré zastupujem, sa v činnosti UBM Feed Kft. dajú výhodne spojiť.

Pokladám za svoje poslanie stavať a udržiavať pre svojich kolegov odborníkov vzletovú dráhu, aby mohli voľne lietať a tvoriť. Inými slovami, vytvárať podmienky a motivovať. 

 

 • Povedali ste, že „Staviate vzletovú dráhu“ pre prácu svojich kolegov.
  V akom vzťahovom systéme a v akom štýle vedenia pracujete.

 

– Štýl vedenia, motivácia, pracovné podmienky, to všetko zásadne ovplyvňuje prácu, správanie a náladu zamestnancov.

V UBM existuje v podstate zažitý, nie však uniformizovaný štýl vedenia. Nepoznám učebnicový príklad na takúto organizačnú štruktúru, alebo metódu vedenia na to, čo sa tu snažíme vytvoriť. Snažíme sa o vytvorenie spôsobu fungovania, založenom na akejsi čudnej, podľa mňa predsa však hlboko ľudskej, empatickej tímovej práci, avšak s jednoznačne definovanými úrovňami vynášania rozhodnutí a zodpovednosti. Vážim si zvyky, ale neobmedzujú ma; rozvoj bez zmeny nie je možný, ale dosiahnuté hodnoty musíme vždy zachovať. Snažím sa držať sa toho.

Som toho názoru, že základom spoločného úspechu je tímová práca, individuálne „zaobchádzanie“, vytváranie delegovaných pracovných pozícií na mieru, zodpovednosť, dôvera, spolupráca.

Profesionalita, pripravenosť, rozvážnosť, príkladnosť, férová tvrdosť a napokon efektivita, to sú rozhodujúce otázky.

Popri tom musí prácu pretkávať „povedomie My“, posilňovanie pocitu príslušnosti k UBM.

Na trhu s krmivami je konkurenčný boj čoraz tvrdší, neraz aj hrubý. Tu často neexistuje druhá príležitosť, strieľa sa „na ostro“.

Vyhrá, výhodu získa ten, kto dokáže lepšie, múdrejšie a rýchlejšie využiť svoju pripravenosť, informácie, poznania, intuície.

 

 • Od koho ste dostali najlepšiu radu svojho života a ako znela?

 

V živote som dostal veľa dobrých rád, ťažko by som z nich vyzdvihol najlepšiu, všetky spolu však určite vo mne žijú. Je pre mňa typické, že uvažujem v obrazoch, v symboloch alebo v analógiách, preto vo mne žije vlastne veľa príbehov, všetky ma niečomu učia; za najlepšieho radcu považujem vlastný život a môžem len dúfať, že rozpoznám všetko, čo ma chce naučiť.

 

 • Odpočinok, relaxácia, záľuby?

 

– Vodné športy, beh, cyklistika a trochu futbalu s mojimi tromi synmi.

Niekedy tréning boxu.

 

 • Čo pokladáte za najväčší zážitok svojho profesijného života?

 

– To, že takmer dve desaťročia každý deň s radosťou, rád, v dobrej nálade, plný vždy ďalších a ďalších nápadov a myšlienok sa vraciam domov do UBM; že sa akceptujeme tak, ako sa to na dobrú rodinu patrí; že žijeme a pracujeme podľa vlastného hodnotového rebríčka, môžeme rozhodovať a rozhodujeme o podniku a o sebe samých.

This post is also available in: Maďarčina Rumunčina Chorvátština Polština Srbština