CILJ INFORMACIJA I KRUG NJIHOVE PRIMENE

1.1.Cilj informacija

Odredba o opštoj zaštiti podataka koja je stupila na snagu dana 25. maja 2018. godine – po službenom naslovu Odredba Evropskog Veća i Veća (EU) broj 679/2016. o zaštiti fizičkih lica s obzirom na upravljanje ličnim podacima i o slobodnom strujanju takvih podataka – (u daljem tekstu: GDPR) utvrdilo jedinstvena pravila koja se neposredno primenjuju na celom području Evropske Unije (i u izvesnim slučajevima i izvan nje) u vezi sa zaštitom podataka fizičkih lica. GDPR u prvom redu utvrđuje obaveze za lica koja upravljaju podacima fizičkih lica u određenom cilju. Cilj ovih informacija je da u kratkom, opšterazumljivom obliku prikazuju detalje upravljanje podacima i zaštite podataka kako to sledi u društvima koja pripadaju u sledeću grupu preduzeća – izrađenih glede na GDPR kao i na propise Zakona br. CXII iz 2011. godine o pravu na samoodređenje informacija i o slobodi informacija (u daljem tekstu ZoInf.), i u okviru toga informiše lica na koje se odnosi obrada podataka koju ona obavljaju i pravima koja su osigurana gore navedenim pravnim propisima.

1.2. Krug primene informacija

Ove informacije je sastavilo i objavilo akcionarsko društvo UBM Trade Zrt. (sedište: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; registarski organ: Registarski sud u Višem sudu za okolicu Budimpešte; u daljem tekstu UBM Trade Zrt). Društvo UBM Trade Zrt. radi kao matična firma takve grupe društava (u daljem tekstu: Grupa UBM), a sastav čije grupe se stalno menja. S obzirom na to društva koja pripadaju u ovu grupu društava nisu navedena u ovim informacijama nego u listi na internetskoj stranici www.ubm.hu koja je podržana od društva UBM Trade Zrt. (u daljem tekstu: veb sajt), a taj popis se stalno obnavlja. Iz aspekta ovih informacija isključivo ona društva smatramo članovima grupe UBM u kojima društvo UBM Trade Zrt. bilo neposredno, bilo posredno ima glasova više od polovine, ili na donošenje odluka u vezi sa poslovanjem društva je inače u stanju da ispolji odlučujući uticaj. Ove informacije treba da se upotrebljavaju za obradu podataka obavljenu od bilo kojeg društva grupe UBM gde je lice čiji se podaci obrađuju fizičko lice.

1.3. Obrade podataka koje nisu zahvaćene ovim informacijama

S obzirom na to da GDPR reguliše isključivo obradu ličnih podataka fizičkih lica, navedeni u ovim informacijama se ne odnose na obradu podataka sa strane bilo kojeg društva iz grupe UBM koji se podaci ne odnose na fizičko lice. Preduzeća iz grupe UBM smatraju da u ovaj zadnji krug spadaju:

 • ime i funkcija lica koje(a) postupa(ju) tokom poslovne veze u zastupništvu partnera koji nisu fizička lica (na pr. firme) koji stupaju s njima u poslovne odnose, kao i dalje podatke koje stoje na vizit karti koja se stavlja sa strane lica koje postupa kao zastupnik na raspolaganje;
 • preduzetnički ili bilo koji kontakt partnera stavljen na raspolaganje koji nisu  fizička lica, a stupili su s njima u poslovni odnos (na pr. telefonski broj, e-mail adresa, itd.)
 1. POJMOVI I OSNOVNI PRINCIPI UPRAVLJANJA PODACIMA

2.1. Definicije pojmova

U ovim informacijama pod ovde navedenim pojmovima (shodno definicijama po GDPR) treba razumeti sledeće:

 • lice čiji se podaci obrađuju: fizičko lice na temelju bilo kojeg obrađenog podatka identifikovana ili koje može da se identifikuje; lice onda može da se identifikuje, ako obrađeni podatak na posredan ili neposredan način (posebno ako je to neki identifikator, na primer ime i prezime, broj, podatak o lokaciji, online identifikator ili jedna ili više činjenica keje se odnose na telesni, fiziološki, genetički, psihički, privrredni, kulturni ili socijalni identitet) pruža mogućnost;
 • lični podatak:  bilo koja informacija koja se odnosi na lice čiji se podaci obrađuju;
 • upravitelj podacima: to je lice koje ciljeve i sredstva obrade podataka samostalno ili zajedno s drugima određuje;
 • obrađivač podataka: drugo lice koje upravlja podacima u ime upraviljača podacima;
 • upravljanje podacima: na ličnim podacima ili datotekama automatizovano ili neautomatizovano vršena bila koja operacija ili skup operacija (sabiranje, upisivanje, sistematizovanje, raščlanjivanje, pohrana, preinaka, promena, ispitivanje, upogled, korišćenje, objava, posredovanje, širenje, učinjenje dostupnim na neki drugi način, usklađivanje, povezivanje, ograničenje, brisanje, poništenje);
 • pristanak na upravljanje podacima: dobrovoljno, konkretno i na osnovu odgovarajućih informacija i nedvosmisleno izražavanje volje lica čiji se podaci obrađuju, s kojim daje svoj pristanak na upravljanje ličnim podacima koji se njega tiču;
 • adresat: lice kojem se saopštava lični podatak;
 • incident zaštite podataka: povreda sigurnosti koja daje rezultat slučajnog ili protivpravnog poništenja, izugubljenja, promenu, protivzakonsko sasopštenje ličnih podataka kojima se upravlja posredovanjem, ohranjenjem ili na drugi način ili protivpravan pristup njima.

2.2. Slučajevi upravljanja podacima

Preduzeća iz grupe UBM isključivo u skladu s GDPR kao i domaćim pravnim propisima koji se odnose na zaštitu podataka, u određenom cilju, u slučaju postojanja odgovarajuće pravne osnove za upravljanje podacima fizičkih lica. Vrijeme, način i obim upravljanja podacima mora biti u saglasnosti sa gore navedenim ciljevima.

2.3. Način upravljanja podacima

Preduzeća grupe UBM u prvom redu upravljaju na sredstvima koji se nalaze u njihovom vlasništvu, odnosno na kojima oni sami kontrolišu odnosno čuvaju lične podatke. Na takvim sredstvima čuvane podatke isključivo imaju pravo obrađivati oni radnici preduzeća iz grupe UBM, odnosno koji imaju pristupa podacima, kojim radnicima je predmetno upravljanje podacima, odnosno njihovo poznavanje potrebno za obavljanje svojih zadataka. Preduzeća iz grupe UBM koriste saradnju obrađivača podataka s obzirom na sledeće usluge:

 1. vođenje evidencija u vezi s radnim odnosima, obračun plata:
 2. pružanje pravnih usluga:
 3. pružanje usluga čuvara imovine i zaštite imovine:
 4. pružanje poštanskih usluga i slanje paketa:
 5. pružanje usluga pohrane podataka u oblaku:
 6. sastavljanje besplatnog unutrašnjeg biltena za radnike grupe preduzeća odnosno za druge saradnike (u daljem tekstu: Interni bilten).

Nabrajanje obrađivača podataka koji su angažovani u vezi s upravljanjem podacima koji spadaju pod snagu ovog pravilnika se nalazi na internetskoj stranici (www.ubm.hu, u daljnjem tekstu: veb sajtu), u listi koja se neprestano obnavlja.

2.4. Podela podataka i prenos podataka unutar grupe preduzeća

Bilo koje preduzeće iz grupe UBM isključivo u onom slučaju prenosi, ili čini dostupnim lični podatak kojim je on upravljao za drugo(a) preduzeće(a) iz grupe UBM ukoliko je za postizanje cilja originalnog upravljanja podatkom to potrebno, odnosno postojanje pravne osnove originalnog upravljanja podatkom može da se utvrdi i u vezi s ovim daljim preduzećem(ima).

2.5. Prenos podataka u države van Evropske Unije

Preduzeća iz grupe UBM ne prenose lične podatke o fizičkim licima u države van Evropske Unije.

2.6. Upravljanje posebno osetljivim ličnim podacima

Preduzeća iz grupe UBM ne upravljaju posebno osetljivim ličnim podatkom, to jest lični podatak koji se odnosi na rasno i etničko poreklo, političko mišljenje, religiozno ili svetonazorno uverenje, članstvo sindikata, genetičko ili zdravstveno stanje, seksualnu orijentaciju ili polni identitet. Ukoliko bi bilo koje lice čiji se podaci obrađuju ipak stavilo na raspolaganje takav podatak, preduzeće koje bi to dobilo iz grupe UBM neodložno vodi brigu o brisanju podatka. Izuzetak od gore navedenih je slučaj ako fizičko lice koje stoji u pravnom odnosu s nekim preduzećem iz grupe UBM daje podatak o zdravstvenom stanju u interesu korišćenja socijalnog osiguranja, socijalne ili slične opskrbe odnosno uslugu ili ispunjenja obaveze koja se veže uz bilo koje od ovih, a u tom slučaju je preduzeće iz grupe UBM koje je to dobilo dužno da vodi brigu o odgovarajućoj zaštiti takvog podatka kao i o čuvanju podatka do vremena kako je to određeno u merodavnom pravnom propisu i o brisanju nakon toga.

2.7. Upravljanje ličnim podacima koji se odnose na dete

Preduzeća iz grupe UBM ne upravljaju ličnim podatkom lica koje još nije navršila 16. godinu života. Ukoliko bilo koje lice čiji se podatak obrađuje ipak stavilo takav podatak na raspolaganje, preduzeće iz grupe UBM  koje to dobije neodložno vodi brigu o brisanju podatka. Izuzetak od gore navedenih čini slučaj kada fizičko lice koje stoji u pravnom odnosu s bilo kojim preduzećem iz grupe UBM u cilju objave u Unutrašnjem biltenu pruža takav podatak na način koji odgovara navedenima u ovim informacijama.

 1. SLUČAJEVI UPRAVLJANJA PODACIMA

3.1. Upravljanje podacima koji su potrebni za ispunjenje ugovora o osnovnom delatnošću

Preduzeća iz grupe UBM u okviru obične poslovne delatnosti u povezanosti s ugovorima s ugovornim stranama koje su fizička lica, obavljaju upravljanje sledećim podacima:

 • krug ličnih podataka koji je zahvaćen upravljanjem podacima: ime i prezime, mesto i datum rođenja, devojačko ime i prezime majke, adresa, telefonski broj, e-mail adresa;
 • pravna osnova upravljanja podacima: podaci su potrebni za ispunjenje ugovora sklopljenog sa licem čiji se podaci obrađuju [GDPR, član 6, stav 1. tačke b)];
 • cilj upravljanja podacima: ugovorne strane koje su fizička lica se uslugama pružanim od preduzeća iz grupe UBM koriste lično, za što je neophodno adekvatno identifikovanje ugovorne strane;
 • period upravljanja podacima: 5 (pet) godina od prestanka ugovora sklopljenog sa licem čiji se podaci obrađuju;
 • krug onih koji imaju pravo na upravljanje podacima: viši službenici preduzeća upravljanja podacima, nameštenici koji su u radnom odnosu s preduzećem upravljanja podacima, obrađivači podataka obavljaju pohranjivanje podataka u oblaku, poštansku i delatnost dostave paketa, odnosno pravnu delatnost.

3.2. Upravljanje podacima povezanim s ugovorima o radu

Preduzeća iz grupe UBM u povezanosti s ugovorima o radu sklopljenim sa njihove strane, obavljaju upravljanje sledećim podacima:

 • krug ličnih podataka koji je zahvaćen upravljanjem podacima: ime i prezime, mesto i datum rođenja, devojačko ime i prezime majke, adresa, poreskii identifikacioni broj, identifikacioni broj na području socijalnog osiguranja, broj računa vođenog u banci, telefonski broj, e-mail adresa;
 • pravna osnova upravljanja podacima: podaci su potrebni za ispunjenje ugovora sklopljenog sa licem čiji se podaci obrađuju, kao i za ispunjenje pravne obaveze preduzeća upravljača podacima [GDPR, član 6, stav 1. tačke b) i c)];
 • cilj upravljanja podacima: za sklapanje ugovora o radu i s tim povezanim ispunjenjem obaveze prijave prema zakonu br. CL iz 2017. godine o poreskom postupku, odnosno prema zakonu br. LXXX. iz 1997. godine o socijalnom osiguranju i o onima koji imaju pravo na privatnu penziju, kao i o pokriću ovih usluga, nadalje odgovarajuća identifikacija koja je neophodha za isplatu zarade, kao i poznavanje broja bankovnog računa;
 • period upravljanja podacima: 5 (pet) godina od prestanka ugovora sklopljenog sa licem čiji se podaci obrađuju;
 • krug onih koji imaju pravo na upravljanje podacima: vodeći funkcioneri preduzeća za upravljanje podacima, za preduzeće upravljanja podacima su obrađivači podataka koji obavljaju delatnost obračunavanja plata.

3.3. Upravljanje podacima lica koja se javljaju na oglas za posao

Preduzeća iz grupe UBM u povezanosti sa oglasima za posao koje su ona objavila obavljaju upravljanje sledećim podacima onih fizičkih lica koja se na njih javljaju:

 • krug ličnih podataka koji je zahvaćen upravljanjem podacima: ime i prezime, mesto i datum rođenja, devojačko ime i prezime majke, adresa, telefonski broj, e-mail adresa, ostali podaci koji su u životopisu stavljeni na raspolaganje od lica čiji se podaci obrađuju (na primer studije, stručno iskustvo, poznavanje jezika, krug zanimanja itd.);
 • pravna osnova upravljanja podacima: pristanak lica čiji se podaci obrađuju, što s uloženjem životopisa kao konkludentnim ponašanjem ili s izričitom izjavom u njemu daje (na temelju informacija u tekstu oglasa za posao) [GDPR, član 6, stav 1. tačke a)];
 • cilj upravljanja podacima: identifikacija fizičkih lica koja se javljaju na oglase za posao, kao i što temeljitije ispitivanje njihove sposobnosti u vezi sa radnim područjem koje se želi popuniti (školska sprema, stručna kompetencija), nadalje osiguranje toga da preduzeće za upravljanje podacima kandidate koji isprva nisu bili primljeni na posao u slučaju oglašavanja sličnog posla može ih neposredno da traži;
 • period upravljanja podacima: godina dana računajući od podnošenja životopisa;
 • krug onih koji imaju pravo na upravljanje podacima: vodeći funkcioneri preduzeća za upravljanje podacima.

3.4. Upravljanje podacima bliskih rođaka zastupnika poslovnih partnera

Preduzeća iz grupe UBM u vezi s bliskim rođacima zastupnika ugovornih partnera koji su stupili u poslovni kontakt s njima obavljaju upravljanje sledećim podacima:

 • krug ličnih podataka koji je zahvaćen upravljanjem podacima: : ime i prezime, telefonski broj, e-mail adresa;
 • pravna osnova upravljanja podacima: pristanak lica čiji se podaci obrađuju, što to lice daje s konkludentnom izjavom (na temelju odgovarajućih informacija) [GDPR, član 6, stav 1. tačke a)];
 • cilj upravljanja podacima: dostava poziva na stručne konferencije odnosno na druge priredbe organizovanih od preduzeća za upravljanje podacima za lice čiji se podaci obrađuju;
 • period upravljanja podacima: od davanja do opoziva pristanka;
 • krug onih koji imaju pravo na upravljanje podacima: viši službenici preduzeća upravljanja podacima, nameštenici koji su u radnom odnosu s preduzećem upravljanja podacima, poštansku odnosno marketinšku djelatnost obavljajući obrađivači podataka za preduzeće za upravljanje podacima.

3.5. Upravljanje podacima snimljenim sa sistemom kamere koji funkcioniše preko preduzeća iz grupe UBM

Preduzeća iz grupe UBM u povezanosti sa zatvorenim sistemom kamere na području poslovne zgrade u ulici Kisvasút utca 1., 2085 Pilisvörösvár, industrijskog parka u ulici Tópart utca 1., 2851 Környe, kao i pogona za mešanje krme u ulici Kossuth Lajos utca 24/B, 9622 Szeleste obavljaju sledeću obradu podataka:

 • krug ličnih podataka koji je zahvaćen upravljanjem podacima: slika i prilika;
 • pravna osnova upravljanja podacima: pristanak lica čiji se kontakti obrađuju, što lice daje stupanjem na područje pod nadzorom sistema kamere, kao konkludentnim ponašanjem (na osnovu obaveštenja o funkcionisanju sistema kamere smeštenog kod ulaza na područje) [GDPR, član 6, stav 1. tačke a)];
 • cilj upravljanja podacima: zaštita imovine zajedno sa zgradama odnosno imovinskim objektima u skladu s odredbama zakona CXXXIII. iz 2005. godine o pravilima delatnosti zaštite ljudi i imovine kao i privatne istrage;
 • period upravljanja podacima: 3 (tri) radna dana od snimanja;
 • krug onih koji imaju pravo na upravljanje podacima: vodeći funkcioneri preduzeća za upravljanje podacima.

3.6. Upravljanje podacima objavljenim u Unutrašnjem biltenu

Preduzeća iz grupe UBM u vezi s uređivanjem Unutrašnjeg biltena i širenja istoga elektronskim putem obavljaju upravljanje sledećim podacima:

 • krug ličnih podataka koji je zahvaćen upravljanjem podacima: ime i prezime, slika i prilika, ostali podaci koji su u životopisu stavljeni na raspolaganje od lica čiji se podaci obrađuju (na primer studije, stručno iskustvo, poznavanje jezika, krug zanimanja itd.);
 • pravna osnova upravljanja podacima: pristanak lica čiji se podaci obrađuju, što to lice daje s konkludentnom izjavom (na temelju odgovarajućih informacija) [GDPR, član 6, stav 1. tačke a)];
 • cilj upravljanja podacima: Sastavljanje Unutarnjeg biltena koji izlazi mjesečno, a cilj je izgradnja radne zajednice za zaposlenike odnosno druge surađivače grupe UBM;
 • period upravljanja podacima: od davanja do opoziva pristanka;
 • krug onih koji imaju pravo na upravljanje podacima: viši službenici preduzeća upravljanja podacima, nameštenici koji su u radnom odnosu s preduzećem upravljanja podacima, obrađivači podataka koji obavljaju djeltanost uređivanja biltena za poduzeće za upravljanje podacima.
 1. PRAVA FIZIČKIH OSOBA ČIJIM PODACIMA SE UPRAVLJA

4.1. Pravo na informacije

Sve osobe čiji se podaci obrađuju imaju pravo da dobiju informacije o tome ako bilo koje preduzeće iz grupe UBM upravlja ličnim podacima koji se njih tiču. Informacije moraju da se proširuju u svakom slučaju na sledeće:

 • identitet i kontakt(i) upravljača podacima;
 • cilj i pravna osnova upravljanja podacima;
 • lica, kojima žele da se podaci saopštavaju;
 • predviđeno trajanje upravljanja podacima;
 • Skretanje pažnje na druga prava prema ovom poglavlju;
 • u slučaju upravljanja podacima koje se temelji na pristanku za upravljanje podacima lica čijim se podacima upravlja, skretanje pažnje na mogućnost opoziva pristanka;
 • imenovanje nadležnog nadzornog organa u svezi s upravljanjem podacima.

Ukoliko obrađivani podaci ne potiču od lica čiji se podaci obrađuju, u informacijama mora biti naveden i izvor podataka.

4.2. Pravo pristupa

Sva fizička lica imaju pravo na to da dobiju informacije o tome da li bilo koje preduzeće iz grupe UBM upravlja osobnim podatkom koji se odnosi na njih. Ukoliko da, tako lica čiji se podatak obrađuje imaju pravo da saznaju:

 • cilj upravljanja podacima;
 • krug ličnih podataka tretiranih s upravljanjem podacima;
 • ona lica, kojima su podaci bili saopšteni, ili ih planiraju da saopšte;
 • predviđeno trajanje upravljanja podacima;
 • izvor podataka (ukoliko oni ne potiču od lica čiji se podaci obrađuju). Informacije moraju sadržavati nadalje skretanje pažnje na druga prava po ovom poglavlju, i mora se navesti u njima naziv nadzornog organi koji je nadležan u vezi sa upravljanjem podacima.

4.3. Pravo na ispravku

Sva lica kojima se obrađuju podaci imaju pravo na to da zahtevaju ispravku netačnih ličnih podataka koji se odnose na njih i s njima se upravlja sa strane bilo kojeg preduzeća iz grupe UBM.

4.4. Pravo na brisanje

Sve osobe čiji se podaci obrađuju imaju pravo na to da zahtijevaju brisanje osobnog podatka koji se odnosi na nju, a obrađivan od bilo kojeg poduzeća iz grupe UBM, ukoliko:

 • lični podatak više nije potreban u cilju, u kojem su njim upravljali;
 • povuče pristanak na upravljanje podatkom, i upravljanje podatkom nema druge pravne osnove;
 • protestuje protiv upravljanja podatkom i ne postoji prednostni pravni razlog za upravljanje podatkom;
 • Protivpravno su upravljali podatkom;
 • lične podatke za ispunjenje pravne obaveze propisane u pravnom propisu o upravljaču podatkom treba brisati.

4.5. Pravo na ograničenje

Sva lica čiji se podaci obrađuju imaju pravo na to da zahtijevaju ograničenje ličnog podatka koji se odnosi na njih, a obrađivan od bilo kojeg preduzeća iz grupe UBM, ukoliko:

 • osporava tačnost podataka (na trajanje vremena potrebno za raščišćavanje pitanja);
 • upravljanje podatkom je protivpravno, ali lice čiji se podaci obrađuju, se protivi brisanju;
 • obrađivaču podataka više nije potreban lični podatak u cilju upravljanja podacima, ali lice čiji se podaci obrađuju zahteva njih za predlaganje, ostvarnje ili zaštitu pravnih zahteva;
 • protivila se upravljanju podacima (za trajanje vremena koje je potrebno za raščišćavanje pitanja koje služi za osnovu protivljenja).

4.6. Pravo na prenos podataka

Sva lica kojima se obrađuju podaci imaju pravo na to da dobiju podatke koji se odnose na njih upravljanih sa strane bilo kojeg preduzeća iz grupe UBM u raščlanjenom, u širokom krugu upotrebljenom, u sa strojem čitko pisanom obliku, nadalje na to da te podatke prenose drugom upravljaču podacima, a da ne bi to sprečilo preduzeće iz grupe UBM koje upravlja podacima.

4.7. Pravo na protest

Sva lica kojima se obrađuju podaci imaju pravo na to da iz razloga u vezi sa svojom situacijom bilo kada protestuju protiv upravljanja podacima sa strane bilo kojeg preduzeće iz grupe UBM koje je potrebno za provođenje legitimnog interesa dotičnog preduzeća iz grupe UBM ili neke treće strane. U ovom slučaju dotično preduzeće iz grupe UBM ne sme da upravlja dalje podacima, izuzev ako dokaže da upravljanje podacima opravdavaju takvi prisilni legitimni razlozi koji imaju prednost pred interesima, pravima i slobodama onoga čije se podaci obrađuju ili se vežu uz predloženje, ostvarenje ili zaštitu nekih pravnih zahteva.

4.8. Naknada štete

Sve osobe kojima se obrađuju podaci, imaju pravo na to ta traže naknadu štete ukoliko bilo koje poduzeće iz grupe UBM u vezi sa upravljanjem osobnim podacima koji na tu osobu odnose krši relevantne pravne propisa, ili navedene u ovim informacijama o upraljanju podacima, i s time prouzrokuje štetu onome čiji se podaci obrađuju.

4.9. Način provođenja zakona

Zahtev koji spada u krug tačaka od 4.1. do 4.7. ovog poglavlja lice čiji se podaci obrađuju može da podnese lično ili pismeno (za kontaktnu osobu za zaštitu podataka navedenu u ovim informacijama o upravljanju podacima na adresu UBM Trade Zrt. 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1. ili s porukom poslanom na e-mail adresu: adatavedelem@ubm.hu). Lice kojem se obrađuju podaci isključivo nakon odgovarajućeg dokazivanja svog identiteta ima pravo za provođenje prava iz tačaka od 4.1. do 4.7. ovog poglavlja. Nakon potvrde identiteta komunikacija već može da se odvija bez lične prisutnosti, preko kontakata datih od identifikovanog lica čiji se podaci obrađuju (na primer poštanska adresa, telefonski broj, e-mail adresa). Informacije koje su stavljene licu na raspolaganje čiji se podaci obrađuju, u svakom slučaju moraju biti sažete, transparentne, razumljive i lako dostupne. Potraživanje koje se odnosi na naknadu štete se može provoditi bilo u obliku gore navedenom, ili pokretanjem tužbe pred ovlašćenim i nadležnim sudom.

5. ZAŠTITA OBRAĐENIH PODATAKA

5.1 Zaštitne mere

Preduzeća iz grupe UBM u vezi s podacima koje ona odnosno njihovi obrađivači podataka obrađuju, odnosno pohranjuju teže za primenom zaštitnih mjera koje pružaju što je moguće najveću sigurnost, međutim za upoznavanje ovih konkretnih rešenja – s obzirom na njihov cilj – ove informacije racionalno ne mogu da se proširuju. Ukoliko bi u vezi sa bilo kojim od primenjenih rješenja nastao bilo kakav problem, preduzeće za upravljanje podacima neodložno poduzima mere u interesu rešenja, nadalje za ispravku zaštitnog rešenja povezanog s ovim, ili za promenu potrebnu za postizanje višeg sigurnosnog nivoa.

5.2 Rešavanje slučajeva privatnosti

U slučaju incidenta zaštite podataka u vezi s ličnim podacima kojima upravlja bilo koje preduzeće iz grupe UBM dotično preduzeće iz grupe UBM neodložno, ali najkasnije  u roku od 72 (sedamdesetdva) časa od saznanja za incident, je incident dužan prijaviti nadzornom organu. U prijavi treba da se saopšti karakter incidenta, krug lica i podataka pogođenih incidentom, ime i prezime kontaktne osobe zaštite podataka i njen kontakt, verovatne posledice incidenta, kao i mere preduzete i planirane za sanaciju incidenta. Ako incident u vezi sa zaštitom podataka ima za sobom verovatni visoki rizik za prava i slobode fizičkih lica, a ukinuće rizika odnosno otklanjanje posledica nije moguće, dotično preduzeće iz grupe UBM je dužno da obavesti lica čiji se podaci obrađuju o incidentu zaštite podataka. U saopštenju jasno i opšte razumljivo treba da se iznese karakter incidenta, ime i prezime kontaktne osobe zaštite podataka i kontaktnu mogućnost, verovatne posledice incidenta, kao i mere koje su  preduzete ili planirane u cilju sanacije incidenta.

6. MEŠOVITE ODREDBE

6.1. Mesta delatnosti

Centar delatnosti grupe UBM se nalazi u Mađarskoj (Pilisvörösvár). Pored ovoga grupa preduzeća raspolaže ostalim daljim mestima delatnosti unutar Evropske Unije  (u Rumunjskoj i Slovačkoj) te van nje (u Rusiji).

6.2 Kontaktna osoba za zaštitu podataka

S pitanjima, primedbama, žalbama, odnosno drugim zahtevima koji se odnose na navedene u ovim informacijama kao i na upravljanje podacima izvedenim sa strane preduzeća iz grupe UBM lica kojima se podaci obrađuju mogu da se obrate kontaktnoj osobi za zaštitu podataka koja je navedena na veb sajtu društva UBM Zrt. preko bilo kojeg kontakta tamo navedenog.

6.3 Nadzorni organ

Ukoliko bi upravljanje podacima obavljeno od bilo kojeg preduzeća iz UBM grupe kršilo pravo bilo kojeg fizičkog lica ili legitimni interes, lice čiji se podaci obrađuju sa žalbom u vezi s tim ima pravo da se obrati Organu Nacionalne zaštite podataka i slobode informacija (sedište: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; adresa: 1530 Budapest, Pf. 5.; telefonski broj: +36 1 391 1400; faks: +36 1 391-1410; e-mail adresa: ugyfelszolgalat@naih.hu).

6.4 Stupanje informacija o zaštiti podataka na snagu i njihove izmjene

Ove informacije se primenjuju od dolje navedenog roka – s istrovremenom objavom informacija na veb sajtu. Društvo UBM Zrt. pridržava si pravo da ove informacije jednostrano bilo kada izmenjuje bez obrazloženja, u tom slučaju izmene se primenjuju od datuma nastanka izmenjenih informacija – s istovremenom objavom izmenjenih informacija na veb sajtu.

Pilisvörösvár, 25. maja 2018. godine.

This post is also available in: Mађарски Pумунски Xрватски Cловачки Пољски